Từ 01/7/2024: Người dân được cấp căn cước điện tử trên VNeID và sử dụng nhiều tiện ích công

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
25/06/2024 14:45 PM

Dưới đây là nội dung người dân được cấp căn cước điện tử trên VNeiD và sử dụng nhiều tiện ích công theo Luật Căn cước 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Người dân được cấp căn cước điện tử trên VNeID và sử dụng nhiều tiện ích công từ ngày 01/7/2024

Từ 01/7/2024: Người dân được cấp căn cước điện tử trên VNeID và sử dụng nhiều tiện ích công (Hình từ internet)

Giải thích về căn cước điện tử

Theo khoản 17 Điều 3 Luật Căn cước 2023 nêu giải thích về căn cước điện tử như sau:

Căn cước điện tử là căn cước của công dân Việt Nam được thể hiện thông qua tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập.

Ngoài ra tại khoản 14 và khoản 18 Điều 3 Luật Căn cước 2023 cũng đã nêu giải thích về Hệ thống định danh và xác thực điện tử Ứng dụng định danh quốc gia:

Hệ thống định danh và xác thực điện tử là hệ thống thông tin để thực hiện đăng ký, tạo lập, quản lý tài khoản định danh điện tử và thực hiện xác thực điện tử.

Ứng dụng định danh quốc gia là ứng dụng trên thiết bị số để phục vụ hoạt động định danh điện tử và xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công và các giao dịch khác trên môi trường điện tử, phát triển các tiện ích để phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Ứng dụng định danh quốc gia hiện nay chính là ứng dụng VNeID do Bộ Công an phát triển trên nền tảng ứng dụng dữ liệu dân cư, Căn cước công dân và sắp tới sẽ có thêm dữ liệu của thẻ căn cước mới.

Người dân được cấp căn cước điện tử trên VNeID và sử dụng nhiều tiện ích công từ ngày 01/7/2024

Theo Điều 31 Luật Căn cước 2023 quy định mỗi công dân Việt Nam được cấp 01 căn cước điện tử.

Theo đó, căn cước điện tử có danh tính điện tử và các thông tin sau đây:

+ Nơi sinh.

+ Nơi đăng ký khai sinh.

+ Quê quán.

+ Dân tộc.

+ Tôn giáo.

+ Quốc tịch.

+ Nhóm máu.

+ Số chứng minh nhân dân 09 số.

+ Ngày, tháng, năm cấp, nơi cấp, thời hạn sử dụng của thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân 12 số đã được cấp.

+ Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân,số chứng minh nhân dân 09 số, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng, con, người đại diện hợp pháp, người được đại diện.

+ Nơi thường trú.

+ Nơi tạm trú.

+ Nơi ở hiện tại.

+ Số thuê bao di động, địa chỉ thư điện tử.

+ Thông tin nhân dạng.

+ Nghề nghiệp, trừ lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Cơ yếu.

+ Thông tin quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật Căn cước 2023 được tích hợp theo đề nghị của công dân và phải được xác thực thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành (tại ứng dụng VNeID của Bộ Công an hiện nay)

- Căn cước điện tử sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác theo nhu cầu của công dân.

- Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an có thẩm quyền cấp căn cước điện tử.

Như vậy, theo quy định trên thì từ ngày 01/7/2024 khi Luật Căn cước 2023 chính thức có hiệu lực thì người dân được cấp 01 căn cước điện tử trên VNeID và sử dụng nhiều tiện ích công và các giao dịch cũng như hoạt động khác theo nhu cầu.

**Về trình tự, thủ tục cấp căn cước điện tử cụ thể sẽ được Chính phủ ban hành quy định hướng dẫn trong thời gian tới.

Giá trị sử dụng của căn cước điện tử

- Căn cước điện tử có giá trị chứng minh về căn cước và thông tin khác đã được tích hợp vào căn cước điện tử của người được cấp căn cước điện tử để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác theo nhu cầu của công dân.

- Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, thực hiện các giao dịch và hoạt động khác, nếu phát hiện có sự khác nhau giữa thông tin in trên thẻ căn cước hoặc thông tin lưu trữ trong bộ phận lưu trữ được mã hóa của thẻ căn cước với thông tin trong căn cước điện tử thì cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin trong căn cước điện tử.

(Điều 33 Luật Căn cước 2023)

Quy định về khóa, mở khóa căn cước điện tử

* Căn cước điện tử bị khóa trong các trường hợp sau đây:

(1) Khi người được cấp căn cước điện tử yêu cầu khóa;

(2) Khi người được cấp căn cước điện tử vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia;

(3) Khi người được cấp căn cước điện tử bị thu hồi, bị giữ thẻ căn cước;

(4) Khi người được cấp căn cước điện tử chết;

(5) Khi có yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hoặc cơ quan khác có thẩm quyền.

* Trường hợp mở khóa căn cước điện tử

Căn cước điện tử được mở khóa trong các trường hợp sau đây:

- Khi người được cấp căn cước điện tử quy định tại điểm (1) yêu cầu mở khóa;

- Khi người được cấp căn cước điện tử quy định tại điểm (2) đã khắc phục những vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia;

- Khi người được cấp căn cước điện tử quy định tại điểm (3) được trả lại thẻ căn cước;

- Khi cơ quan tiến hành tố tụng hoặc cơ quan khác có thẩm quyền quy định tại điểm (5) yêu cầu mở khóa.

Lưu ý: Khi khóa căn cước điện tử đối với trường hợp quy định tại các điểm (1), (2), (3), và (5), cơ quan quản lý căn cước phải thông báo ngay cho người bị khóa căn cước điện tử.

Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an có thẩm quyền khóa, mở khóa căn cước điện tử.

(Điều 34 Luật Căn cước 2023)

Lê Nguyễn Anh Hào

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,659

Bài viết về

Thẻ căn cước

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn