Đề xuất quy định hướng dẫn đầu tư PPP lĩnh vực y tế

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
24/06/2024 15:30 PM

Nội dung quy định hướng dẫn đầu tư PPP lĩnh vực y tế được đề cập tại dự thảo Thông tư của Bộ Y tế.

Quy định hướng dẫn đầu tư ppp lĩnh vực y tế theo dự thảo Thông tư

Đề xuất quy định hướng dẫn đầu tư ppp lĩnh vực y tế (Hình từ internet)

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung trong hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) thuộc lĩnh vực Y tế.

Quy định hướng dẫn đầu tư ppp lĩnh vực y tế theo dự thảo Thông tư

Theo dự thảo Thông tư, đã đề cập các quy định hướng dẫn một số nội dung trong hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư (sau đây gọi là PPP) thuộc lĩnh vực y tế theo quy định tại khoản 3 Điều 93 Nghị định 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2020 (sau đây gọi là Luật PPP) bao gồm:

- Cơ quan chịu trách nhiệm thẩm định thiết kế theo pháp luật chuyên ngành.

- Nội dung trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi

- Nội dung Hợp đồng, mẫu hợp đồng dự án phù hợp với yêu cầu thực hiện dự án của ngành, lĩnh vực.

- Nội dung cần thiết khác nhưng đảm bảo không trái với các quy định của Luật PPPNghị định 35/2021/NĐ-CP.

* Các dự án áp dụng hình thức PPP trong lĩnh vực y tế

 Dự án đầu tư có quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu từ 100 tỷ đồng trở lên quy định tại điểm a và c khoản 2 Điều 4 của Luật PPP để cung cấp sản phẩm, dịch vụ công thông qua việc thực hiện một hoặc các hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh, dự phòng, kiểm nghiệm cụ thể như sau:

- Đầu tư xây dựng, vận hành, kinh doanh công trình cơ sở y tế.

- Cải tạo, nâng cấp, mở rộng, hiện đại hoá, vận hành, kinh doanh công trình cơ sở y tế sẵn có.

- Vận hành, kinh doanh công trình cơ sở y tế sẵn có.   

* Cơ quan thẩm định thiết kế dự án PPP

- Bộ xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng dự án PPP sau đây:

+ Dự án do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư;

+ Dự án do Bộ trưởng quyết định đầu tư;

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thẩm định thiết kế xây dựng của dự án PPP không thuộc khoản 1 Điều 4 dự thảo Thông tư.

* Cơ quan có thẩm quyền đối với dự án PPP trong lĩnh vực y tế

- Bộ Y tế là cơ quan có thẩm quyền đối với các dự án PPP Y trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền đối với các dự án PPP trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Hợp đồng dự án PPP trong lĩnh vực y tế

Nội dung cơ bản của Hợp đồng Dự án theo quy định tại Điều 47 Luật PPP, Phụ lục VI hướng dẫn lập hợp đồng mẫu dự án PPP tại Nghị định 35/2021/NĐ-CP và các nội dung sau đây :

- Làm rõ trách nhiệm liên quan để thực hiện dự án (trong các khâu thiết kế, lập dự án, xây dựng, vận hành, thu xếp vốn, xử lý rủi ro) của các bên liên quan và các quy định cụ thể nêu tại Điều 11, 12 chương II dự thảo Thông tư, cụ thể quy định rõ mục đích nguyên tắc phối hợp trong quản lý điều hành, vận hành cơ sở mới; khám chữa bệnh và cung cấp dịch vụ; sử dụng trang thiết bị để tận dụng các thế mạnh chuyên môn của đơn vị y tế công lập và năng lực quản lý điều hành, năng lực tài chính của nhà đầu tư; quy định rõ chi tiết trách nhiệm của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đơn vị y tế công lập nơi có dự án, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án về chuyên môn, nhân lực, phân chia rủi ro, đất đai, tài chính, công nghệ.

- Quy định rõ điều kiện sử dụng đất, công trình liên quan của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án; cơ chế góp vốn; quy định rõ cơ chế thế chấp tài sản đảm bảo khoản vay của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tại các tổ chức tín dụng.

- Quy định cụ thể kế hoạch thực hiện dự án, phương án tài chính, phương án nguồn nhân lực, phân chia rủi ro trong quá trình thực hiện dự án.

- Cơ sở y tế công lập tham gia hợp tác đối tác công tư chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo về chuyên môn khám, chữa bệnh, cung cấp dịch vụ của cơ sở mới theo quy định.

 - Trường hợp đơn vị y tế công lập được cử người lao động sang làm việc tại các đơn vị y tế theo Hợp đồng hợp tác đối tác công tư theo nguyên tắc công 10 khai, dân chủ, tự nguyện của người lao động phù hợp với quy định của Luật viên chức và các quy định khác có liên quan đến viên chức. Cơ sở y tế công lập bao gồm cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công chịu trách nhiệm và có phương án bảo đảm nhân lực cho hoạt động bình thường của đơn vị.

- Quy định rõ các trường hợp, điều kiện, trình tự, thủ tục, giải quyết các vấn đề liên quan khi một trong hai bên chấm dứt thực hiện hợp đồng dự án.

- Đối với dự án áp dụng hợp đồng theo hình thức Xây dựng - Cho thuê - Chuyển giao (BLT) các dự án xử lý nước thải, chất thải một phần hoặc toàn bộ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ứng dụng công nghệ thông tin:

+ Quy mô, phạm vi, khung thời gian, giá thuê dịch vụ được đàm phán;

+ Thông số kỹ thuật đầu ra của dịch vụ theo Hợp đồng, tiêu chuẩn chất lượng; các chỉ tiêu, yêu cầu với dịch vụ, các điều kiện mà nhà cung cấp phải đáp ứng;

+ Quy định về hình thức, phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ, hình thức giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Hợp đồng;

+ Phần vốn nhà nước thanh toán cho nhà đầu tư cung cấp dịch vụ phù hợp với khả năng cân đối hằng năm;

+ Phần kinh phí thanh toán cho nhà đầu tư từ nguồn tài chính hợp pháp của đơn vị;

++ Yêu cầu và quy trình chuyển giao cho cơ quan nhà nước khi hết thời hạn hợp đồng;

++ Yêu cầu về bảo mật các thông tin liên quan đến cơ sở nhà nước và đối tượng phục vụ;

 ++ Xác định rõ các dịch vụ có thu phí của người sử dụng, các thỏa thuận nguyên tắc phân chia lợi nhuận, chi phí liên quan giữa các bên;

 ++ Quyền, nghĩa vụ của từng bên ký hợp đồng, thời gian và nguyên tắc thanh toán, quyết toán hợp đồng, các nội dung khác theo thỏa thuận giữa các bên.

 ++ Điều kiện, cơ chế, trường hợp được điều chỉnh giá thuê nếu có.

Xem thêm tại dự thảo Thông tư hướng dẫn đầu tư ppp lĩnh vực y tế.

Lê Nguyễn Anh Hào

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 483

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn