Đề xuất mua tin phòng chống tham nhũng lên đến 50 triệu đồng/tin

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
19/06/2024 10:45 AM

Bộ Tài chính mới đây đã đề xuất mức chi cụ thể khi mua tin phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tối đa 50 triệu đồng/tin.

Đề xuất mua tin phòng chống tham nhũng lên đến 50 triệu đồng/tin (Hình từ Internet)

Đề xuất mua tin phòng chống tham nhũng lên đến 50 triệu đồng/tin

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại Công văn 1278/VPCP-KTTH ngày 11/4/2024; căn cứ quy định tại Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn; trên cơ sở đề xuất của Văn phòng Trung ương Đảng tại Công văn 2523-CV/VPTW/nb ngày 24/11/2023; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính đã dự thảo Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các cấp (thay thế Thông tư 20/2008/TT-BTC hướng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống tham nhũng và bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo).

Theo dự thảo Thông tư về quản lý, sử dụng kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các cấp (sau đây gọi tắt là Dự thảo Thông tư), Bộ Tài chính đã đề xuất về việc mua tin phòng chống tham nhũng như sau:

- Chi mua tin, tài liệu phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tối đa 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng/tin.

- Căn cứ nội dung, tính chất của tin được cung cấp, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương quyết định mức chi đối với từng trường hợp cụ thể; trường hợp đặc biệt, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương báo cáo tập thể Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét, quyết định. Việc quản lý, sử dụng kinh phí mua tin theo chế độ mật.

- Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các cấp được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn khác theo quy định.

Các nội dung chi phục vụ hoạt động phòng chống tham nhũng

Tại Điều 3 dự thảo Thông tư, Bộ Tài chính đã đề xuất các nội dung chi và mức chi để phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp Trung ương và cấp tỉnh như sau:

- Chi phụ cấp trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh (nếu có).

- Chi thù lao đối với các trường hợp được biệt phái tử nơi khác đến Ban Nội chính Trung ương hoặc Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy để thực hiện nhiệm vụ phục vụ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương hoặc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo quyết định của cấp có thẩm quyền(nếu có).

- Chi thanh toán dịch vụ công cộng, chỉ vật tư văn phòng, thông tin, tuyên truyền, liên lạc, chỉ mua sách báo, tài liệu phục vụ cho công tác chuyên môn; chi hội nghị, tiếp khách; chi tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, chỉ công tác phí cho các đoàn kiểm tra, giám sát do Ban Chỉ đạo Trung ương hoặc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thành lập.

- Các khoản chi phục vụ hoạt động đặc thù của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh:

+ Chi mua tin, tài liệu phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;

+ Chi khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hàng năm hoặc đột xuất.

- Chi mua sắm, sửa chữa tài sản chuyên dùng.

- Các khoản chi khác phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh do Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương hoặc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phê duyệt (nếu có).

Trần Trọng Tín

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 434

Bài viết về

Phòng chống tham nhũng

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn