Chính sách mới >> Tham nhũng 18/06/2024 17:00 PM

Đề xuất quy định kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực các cấp

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
18/06/2024 17:00 PM

Kinh phí phí hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực các cấp đang được đề cập tại dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính.

Quy định kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực các cấp theo dự thảo Thông tư

Đề xuất quy định kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực các cấp (Hình từ internet)

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các cấp.

Quy định kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực các cấp theo dự thảo Thông tư

*Nguồn kinh phí

Theo Điều 2 dự thảo Thông tư đề cập về nguồn kinh phí như sau:

- Nguồn ngân sách nhà nước:

+ Ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương. Kinh phí được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Văn phòng Trung ương Đảng (phân bổ qua Ban Nội chính Trung ương). Ban Nội chính Trung ương có trách nhiệm trực tiếp chi tiêu và bảo đảm các điều kiện, tài sản chuyên dùng phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Trường hợp Ban Chỉ đạo trung ương sử dụng bộ máy tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và phương tiện của các cơ quan, tổ chức có liên quan đề phục vụ nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương, ngoài các chi phí do Ban Nội chính Trung ương chi trả theo quy định thì các chi phí phát sinh khác do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cân đối trong dự toán chi thường xuyên hàng năm được giao để thanh toán;

+ Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Kinh phí được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy (phân bồ qua Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy). Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy có trách nhiệm trực tiếp chi tiêu và bảo đảm các điều kiện, tài sản chuyên dùng phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Trường hợp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh sử dụng bộ máy tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và phương tiện của các cơ quan, tổ chức có liên quan của địa phương để phục vụ nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, ngoài các chi phí do Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy chi trả theo quy định tại Thông tư này, các chi phí phát sinh khác do các sở, ban, ngành tại địa phương cân đối trong dự toán chi thường xuyên hàng năm được giao để thanh toán;

- Nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

* Nội dung chi

- Chi phụ cấp trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh (nếu có).

- Chi thù lao đối với các trường hợp được biệt phái từ nơi khác đến Ban Nội chính Trung ương hoặc Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy để thực hiện nhiệm vụ phục vụ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương hoặc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo quyết định của cấp có thẩm quyền (nếu có).

- Chi thanh toán dịch vụ công cộng, chi vật tư văn phòng, thông tin, tuyên truyền, liên lạc; chi mua sách báo, tài liệu phục vụ cho công tác chuyên môn; chi hội nghị, tiếp khách; chi tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn; chi công tác phí cho các đoàn kiểm tra, giám sát do Ban Chỉ đạo Trung ương hoặc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thành lập.

- Các khoản chi phục vụ hoạt động đặc thù của Ban Chỉ đạo Trung ương

và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh:

+ Chi mua tin, tài liệu phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;

+ Chi khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hàng năm hoặc đột xuất.

- Chi mua sắm, sửa chữa tài sản chuyên dùng.

- Các khoản chi khác phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh do Trường Ban hoặc Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương hoặc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phê duyệt (nếu có).

(Điều 3 dự thảo Thông tư)

* Mức chi

- Mức chi cho các nội dung quy định tại Điều 3 dự thảo Thông tư này thực hiện theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tài chính hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Dự thảo Thông tư quy định cụ thể một số mức chi như sau:

+ Chi phụ cấp trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh: Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ;

+ Chi thù lao quy định tại khoản 2 Điều 3 của dự thảo Thông tư: Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ;

+ Chi thanh toán dịch vụ công cộng, chi vật tư văn phòng, thông tin, tuyên truyền, liên lạc; chi mua sách báo, tài liệu phục vụ cho công tác chuyên môn: Theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự toán đã được giao;

+ Chi hội nghị, tiếp khách; chi tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, chi công tác phí cho các đoàn kiểm tra, giám sát cho Ban Chỉ đạo Trung ương hoặc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thành lập: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC  ngày 28/04/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị;

+ Chi mua tin tối đa 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng/tin. Căn cứ nội dung, tính chất của tin được cung cấp, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương quyết định mức chi đối với từng trường hợp cụ thể; trường hợp đặc biệt, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương báo cáo tập thể Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét, quyết định. Việc quản lý, sử dụng kinh phí mua tin theo chế độ mật;

+ Chi khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hàng năm hoặc đột xuất: Áp dụng mức chi tiền thưởng theo quy định tại Nghị định 98/2023/NĐ- CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng;

+ Các khoản chi khác theo yêu cầu của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương hoặc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh (nếu có): Mức chi thực hiện theo quy định hiện hành đối với từng nội dung chi.

- Đối với nội dung chưa có quy định về mức chi: Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương hoặc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh báo cáo tập thể thưởng trực Ban Chỉ đạo Trung ương hoặc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh xem xét, thực hiện theo Kết luận của Trưởng Ban Ban Chỉ đạo Trung ương hoặc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Các khoản chi phải có hóa đơn, chứng tử chi thực tế hợp pháp và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

(Điều 4 dự thảo Thông tư)

Xem thêm dự thảo Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các cấp.

Lê Nguyễn Anh Hào

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,726

Bài viết về

Phòng chống tham nhũng

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn