Hướng dẫn một số nội dung tập sự đối với viên chức ngành BHXH

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
29/05/2024 14:01 PM

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1371/BHXH-TCCB năm 2024 hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc tập sự đối với viên chức.

BHXH hướng dẫn một số nội dung tập sự đối với viên chức

BHXH hướng dẫn một số nội dung tập sự đối với viên chức (Hình từ internet)

Hướng dẫn một số nội dung tập sự đối với viên chức ngành BHXH

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 85/2023/NĐ-CP; Quyết định 2935/QĐ-BHXH ngày 10/10/2022 ban hành quy chế tuyển dụng viên chức ngành BHXH Việt Nam, để các đơn vị kịp thời thực hiện các nội dung liên quan đến việc tập sự của người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức, BHXH Việt Nam hướng dẫn nội dung như sau:

1. Quy trình ra quyết định cử người hướng dẫn tập sự

**Đối với các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc:

- Căn cứ Quyết định tuyển dụng viên chức trúng tuyển của Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc có văn bản đề xuất cử người hướng dẫn tập sự gửi Vụ Tổ chức cán bộ chậm nhất sau 02 ngày kể từ ngày viên chức đến nhận việc.

- Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ ký quyết định cử người hướng dẫn tập sự chậm nhất sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của các đơn vị.

**Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam; BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Căn cứ Quyết định tuyển dụng viên chức trúng tuyển của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, người đứng đầu các đơn vị trực thuộc nơi viên chức tập sự (phòng thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam; phòng hoặc BHXH cấp huyện thuộc BHXH tỉnh) có văn bản đề xuất cử người hướng dẫn tập sự gửi Phòng Tổ chức cán bộ hoặc Phòng Tổ chức - Hành chính, Văn phòng, phòng Hành chính - Trị sự (sau đây gọi tắt là bộ phận tham mưu công tác tổ chức cán bộ) chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày viên chức đến nhận việc.

- Bộ phận tham mưu công tác tổ chức cán bộ trình Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Giám đốc BHXH tỉnh ký quyết định cử người hướng dẫn tập sự chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản cử người hướng dẫn tập sự.

**Chế độ chính sách đối với người hướng dẫn tập sự thực hiện theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 23 Nghị định 115/2020/NĐ-CP.

2. Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức đối với người tập sự sau khi hết thời gian tập sự

**Khi hết thời gian tập sự người tập sự và người hướng dẫn tập sự thực hiện như sau:

- Người tập sự phải báo cáo kết quả tập sự bằng văn bản theo các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định 115/2020/NĐ-CP;

- Người hướng dẫn tập sự có trách nhiệm nhận xét, đánh giá kết quả tập sự đối với người tập sự bằng văn bản để trình ban hành Quyết định bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức và xếp lương theo thẩm quyền.

**Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của người tập sự và nhận xét, đánh giá của người hướng dẫn tập sự, người đứng đầu đơn vị nơi viên chức tập sự đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự. Trường hợp người tập sự đạt yêu cầu, người đứng đầu đơn vị nơi có viên chức tập sự có văn bản đề nghị việc quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức được tuyển dụng theo thẩm quyền quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 Quyết định 2935/QĐ-BHXH ngày 10/10/2022.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 287

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn