Quy định 145-QĐ/TW: Chế độ bồi dưỡng kiến thức của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp mới nhất

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
23/05/2024 17:20 PM

Cho hỏi có phải đã có Quy định về Chế độ bồi dưỡng kiến thức của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp mới nhất đúng không? – Đức Hải (Long An)

Quy định 145-QĐ/TW: Chế độ bồi dưỡng kiến thức của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp mới nhất

Quy định 145-QĐ/TW: Chế độ bồi dưỡng kiến thức của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp mới nhất (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 10/5/2024, Ban chấp hành Trung ương ban hành Quy định 145-QĐ/TW về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Chế độ bồi dưỡng kiến thức của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp mới nhất

Cụ thể, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng là hoạt động củng cố, bổ sung kiến thức cần thiết, kiến thức mới về lý luận chính trị, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới (không bao gồm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, chức danh nghề nghiệp, quản lý nhà nước, dự nguồn, kiến thức quốc phòng và an ninh, quán triệt nghị quyết,...).

Trong đó, các đối tượng thuộc diện áp dụng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng bao gồm:

- Cấp uỷ, tổ chức đảng, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương, cơ quan tham mưu của cấp uỷ các cấp, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được giao nhiệm vụ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được phân thành 3 nhóm bồi dưỡng như sau:

+ Nhóm 1: Lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

+ Nhóm 2: Cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

+ Nhóm 3: Cán bộ thuộc diện cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý.

Nội dung bồi dưỡng của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp sẽ định hướng như sau:

- Kết quả tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về quan điểm, đường lối của Đảng và những kiến thức góp phần nâng cao năng lực, tư duy, tầm nhìn, kinh nghiệm, kỹ năng về khoa học lãnh đạo, quản trị, quản lý; về xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách.

- Nội dung mới được ban hành trong các nghị quyết, văn bản của Đảng gắn với đường lối, chủ trương, phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở từng cấp, cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tình hình thế giới, khu vực, trong nước và địa phương.

- Kinh nghiệm của một số quốc gia tiên tiến; kinh nghiệm xử lý vấn đề phức tạp phát sinh trong công tác lãnh đạo, quản trị, quản lý.

Dựa vào định hướng nội dung bồi dưỡng nêu trên, các cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cụ thể hóa nội dung phù hợp thành các chuyên đề bồi dưỡng cho đối tượng tham gia.

Về thời gian, hình thức bồi dưỡng:

- Thời gian

+ Nhóm 1: Thời gian cụ thể do Bộ Chính trị quyết định.

+ Nhóm 2: Ít nhất 5 ngày/nhiệm kỳ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định.

+ Nhóm 3: Ít nhất 7 ngày/nhiệm kỳ do cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ quyết định.

- Hình thức: Tổ chức bồi dưỡng theo hình thức trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải đảm bảo các mục đích, yêu cầu như sau:

- Mục đích: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cần thiết nhằm góp phần nâng cao năng lực, tư duy, tầm nhìn, chất lượng, hiệu quả công tác và kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

- Yêu cầu

+ Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng là chế độ bắt buộc đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ và cấp uỷ, tổ chức đảng.

+ Việc tổ chức thực hiện chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

Xem thêm tại Quy định 145-QĐ/TW có hiệu lực từ ngày 10/5/2024 và thay thế Quy định 164-QĐ/TW năm 2013.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,309

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn