Đề xuất hồ sơ khung giá bán điện của năm 2025

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
02/04/2024 14:45 PM

Cho tôi hỏi, hồ sơ khung giá bán điện của năm 2025 sẽ bao gồm những gì? – Trúc Xuân (Cà Mau)

Đề xuất hồ sơ khung giá bán điện của năm 2025

Đề xuất hồ sơ khung giá bán điện của năm 2025 (Hình từ internet)

Đề xuất hồ sơ khung giá bán điện của năm 2025

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt khung giá bán buôn điện.

Dự thảo

Theo đó, hồ sơ khung giá bán điện của năm 2025 dự kiến sẽ bao gồm các nội dung sau:

(1) Tờ trình phê duyệt khung

(2) Giá bán buôn điện năm 2025.

(3) Thuyết minh và các bảng tính khung giá bán buôn điện, gồm:

- Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản lượng điện thương phẩm, tỷ lệ tổn thất điện năng, tình hình thực hiện doanh thu, các chi phí năm 2024; phân tích, đánh giá tình hình thực hiện lợi nhuận, vốn chủ sở hữu, các chỉ tiêu tài chính như tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, cơ cấu vốn chủ sở hữu và vốn vay, tỉ lệ tự đầu tư, tỉ lệ thanh toán nợ đến ngày 30/6/2024;

- Thuyết minh và tính toán các thành phần chi phí, lợi nhuận của Tổng công ty Điện lực, gồm:

- Bảng tổng hợp chi phí phân phối - bán lẻ điện của Tổng công ty Điện lực năm 2025.

- Bảng tính khấu hao tài sản cố định hiện hữu năm 2025 gồm: tổng hợp giá trị khấu hao cơ bản của các tài sản cố định có trên sổ sách đến ngày 31/12/2024; Nguyên giá tài sản cố định tăng mới năm đó và ước khấu hao của tài sản cố định tăng mới năm 2025; Bảng tính khấu hao tài sản cố định tăng mới năm 2025; Dự kiến chi tiết tài sản cố định tăng mới năm 2025 theo từng danh mục công trình đóng điện (trong đó có số liệu về tổng mức đầu tư, tạm tăng tài sản, thời gian đóng điện dự kiến, chi phí khấu hao dự kiến trích cho năm 2025).

- Bảng tính chi tiết lãi vay kế hoạch năm 2025 theo từng hợp đồng tín dụng.

- Bảng tính chi tiết ước chi phí chênh lệch tỷ giá năm 2025.

- Bảng tổng hợp về biến động số lao động cho hoạt động phân phối - bán lẻ điện năm 2024, kế hoạch lao động bình quân cho hoạt động phân phối - bán lẻ điện năm  và kế hoạch chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương cho hoạt động phân phối - bán lẻ điện dự kiến cho năm 2025.

- Bảng kế hoạch sửa chữa lớn năm 2025.

- Bảng dự kiến kế hoạch chi phí, doanh thu tại các khu vực chưa nối lưới điện quốc gia (nếu có).

- Bảng số liệu dự kiến chi phí mua điện mặt trời mái nhà năm 2025.

- Vốn Chủ sở hữu tại thời điểm ngày 31/12 (hoặc ngày 30/9 trong trường hợp chưa có số liệu tại thời điểm ngày 31/12) năm 2024.

(4) Thuyết minh và tính toán chi phí vật liệu, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác, chi phí phát triển khách hàng, chi phí chăm sóc khách hàng và truyền thông, chi phí công tơ và kiểm định công tơ.

(5) Thuyết minh và bảng tính toán chi phí mua điện từ thị trường điện của Tổng công ty Điện lực của năm 2025, bao gồm:

- Thuyết minh về các thông số đầu vào tính toán mô phỏng chi phí mua điện từ thị trường điện, gồm: Phụ tải dự báo năm 2025; các số liệu chung của thị trường điện năm 2025: giá điện năng thị trường, giá công suất thị trường, hệ số quy đổi theo tổn thất điện năng; các số liệu của các nhà máy điện được phân bổ hợp đồng và các nhà máy điện ký hợp đồng trực tiếp với Tổng công ty Điện lực trong năm 2025: giá hợp đồng, sản lượng hợp đồng, sản lượng kế hoạch;

- Bảng tính toán chi phí mua điện từ thị trường điện của Tổng công ty Điện lực trong năm 2025.

(6) Thuyết minh và bảng tính các khoản thuế, phí của các nhà máy điện ký hợp đồng trực tiếp với Tổng công ty Điện lực trong năm 2025, bao gồm:

- Thuyết minh về các chi phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải làm mát, thuế tài nguyên, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, dịch vụ môi trường rừng, tiền sử dụng khu vực biển để nhận chìm của các nhà máy điện ký hợp đồng trực tiếp với Tổng công ty Điện lực;

- Bảng tính toán phân bổ các khoản thuế, phí của các nhà máy điện ký hợp đồng trực tiếp với Tổng công ty Điện lực trong năm 2024.

(7) Các tài liệu kèm theo, gồm:

- Danh mục và giá trị các dự án đầu tư đã hoàn thành, dự kiến đưa vào vận hành tới ngày 31/12/2024 và năm 2025 (theo từng tháng) phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và kế hoạch mở rộng lưới điện phân phối của Tổng công ty Điện lực;

- Bảng tổng hợp về số lao động năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán do Cơ quan kiểm toán độc lập thực hiện: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo thuyết minh;

- Định mức các thành phần chi phí sử dụng trong hồ sơ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trương Quang Vĩnh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 720

Bài viết về

lĩnh vực Điện

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn