04 danh hiệu thi đua với cá nhân từ ngày 01/01/2024 theo Luật Thi đua khen thưởng 2022

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
28/12/2023 08:27 AM

Cho tôi hỏi theo Luật Thi đua khen thưởng 2022 từ ngày 01/01/2024 thì danh hiệu thi đua với cá nhân sẽ bao gồm những danh hiệu nào? - Kim An (Tiền Giang)

04 danh hiệu thi đua với cá nhân từ ngày 01/01/2024 theo Luật Thi đua khen thưởng 2022

04 danh hiệu thi đua với cá nhân từ ngày 01/01/2024 theo Luật Thi đua khen thưởng 2022 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. 04 danh hiệu thi đua với cá nhân từ ngày 01/01/2024 theo Luật Thi đua khen thưởng 2022

Theo Điều 19 Luật Thi đua, khen thưởng 2022 thì danh hiệu thi đua đối với cá nhân gồm có:

(1) “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

(2) Chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh.

(3) “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

(4) “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.

2. Danh hiệu thi đua với tập thể, hộ gia đình từ ngày 01/01/2024 theo Luật Thi đua khen thưởng 2022

Danh hiệu thi đua đối với tập thể, hộ gia đình theo Điều 20 Luật Thi đua, khen thưởng 2022 như sau:

* Danh hiệu thi đua đối với tập thể gồm:

- “Cờ thi đua của Chính phủ”;

- Cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh;

- “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng”;

- “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến”;

- Xã, phường, thị trấn tiêu biểu;

- Thôn, tổ dân phố văn hóa.

* Danh hiệu thi đua đối với hộ gia đình là “Gia đình văn hóa”.

3. Các loại hình khen thưởng theo Luật Thi đua khen thưởng 2022

Các loại hình khen thưởng theo Điều 8 Luật Thi đua, khen thưởng 2022 như sau:

- Khen thưởng công trạng là khen thưởng cho cá nhân, tập thể thường xuyên có thành tích xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Khen thưởng đột xuất là khen thưởng kịp thời cho cá nhân, tập thể, hộ gia đình lập được thành tích xuất sắc đột xuất.

- Khen thưởng phong trào thi đua là khen thưởng cho cá nhân, tập thể, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua do cấp có thẩm quyền phát động, chỉ đạo trong thời gian cụ thể hoặc thi đua theo chuyên đề phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước.

- Khen thưởng quá trình cống hiến là khen thưởng cho cá nhân có quá trình tham gia hoạt động lâu dài trong các giai đoạn cách mạng hoặc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, có công lao, thành tích đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

- Khen thưởng theo niên hạn là khen thưởng cho cá nhân thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân có thành tích, có quá trình công tác trong lực lượng vũ trang nhân dân.

- Khen thưởng đối ngoại là khen thưởng cho cá nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cá nhân, tập thể người nước ngoài có thành tích đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

4. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác thi đua, khen thưởng

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác thi đua, khen thưởng theo Điều 13 Luật Thi đua, khen thưởng 2022 như sau:

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả công tác thi đua, khen thưởng; phát hiện cá nhân, tập thể, hộ gia đình có thành tích để khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng; nhân rộng điển hình tiên tiến; đánh giá thành tích; chịu trách nhiệm về quyết định khen thưởng và việc trình cấp trên khen thưởng.

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm áp dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa về quản lý công tác thi đua, khen thưởng.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này và có trách nhiệm sau đây:

+ Tuyên truyền, vận động, động viên các đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng;

+ Tổ chức hoặc phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức các phong trào thi đua;

+ Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng và phản biện xã hội đối với dự thảo chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng.

- Cơ quan báo chí có trách nhiệm thực hiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 13 Luật Thi đua, khen thưởng 2022 và thường xuyên tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tích cực tham gia phát hiện cá nhân, tập thể, hộ gia đình có thành tích xuất sắc; phổ biến, nêu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, góp phần cổ vũ, khích lệ phong trào thi đua. Công tác tuyên truyền phản ánh đúng kết quả của phong trào thi đua và công tác khen thưởng; kịp thời phản ánh, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng.

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị tham mưu, giúp việc về công tác thi đua, khen thưởng có trách nhiệm sau đây:

+ Tham mưu, đề xuất thực hiện công tác thi đua, khen thưởng;

+ Tham mưu phát động phong trào thi đua; xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung thi đua;

+ Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; tiếp nhận, xem xét, thẩm định hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; trình cấp có thẩm quyền quyết định việc khen thưởng;

+ Tham mưu sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua.

Xem thêm Luật Thi đua, khen thưởng 2022 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

Luật Thi đua, khen thưởng 2003 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi 2005, Luật Di sản văn hóa sửa đổi 2009Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi 2013 hết hiệu lực từ ngày 01/01/2024.
 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,647

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn