Thu gọn đầu mối bên trong của các Bộ, cơ quan ngang Bộ

14/03/2020 09:11 AM

Ngày 11/3/2020, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ban hành Quyết định 169/QĐ-BCĐCCHC về Kế hoạch hoạt động năm 2020.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, các bộ ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết 18-NQ/TWNghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Xây dựng Đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; thu gọn đầu mối bên trong của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng cục.

- Rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan đơn vị trực thuộc bộ, ngành, địa phương bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả và gắn kết chặt chẽ với các chính sách tinh giản biên chế.

Quyết định 169/QĐ-BCĐCCHC chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 11/3/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,260

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn