Nâng cao nhận thức về pháp luật lao động

04/11/2019 14:33 PM

Đây là nội dung tại Kế hoạch 5266/KH-BNV ngày 30/10/2019 của Bộ Nội vụ về thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

Kế hoạch 5266/KH-BNV ngày 30/10/2019

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, triển khai thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW với những nhiệm vụ sau:

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về pháp luật lao động, quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

- Tăng cường vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, phối hợp với cấp ủy đảng cùng cấp trong việc thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW và trong quá trình phối hợp với các cơ quan liên quan khi xây dựng, hoàn thiện pháp luật về lao động.

- Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong quá trình củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động quản lý nhà nước về quan hệ lao động từ Trung ương đến địa phương theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

Xem chi tiết nội dung tại Kế hoạch 5266/KH-BNV ngày 30/10/2019.

Tường Vy

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,999

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn