Biểu mẫu 02/05/2024 12:01 PM

Hệ thống báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp theo Thông tư 24

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
02/05/2024 12:01 PM

Hệ thống báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp gồm những báo cáo nào? – Thu Trang (Bình Dương)

Hệ thống báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp theo Thông tư 24

Hệ thống báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp theo Thông tư 24 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Hệ thống báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp theo Thông tư 24

- Hệ thống báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 24/2024/TT-BTC bao gồm:

STT

Ký hiệu biểu

Tên biểu báo cáo

Kỳ hạn lập báo cáo

1

2

3

4

1

B01/BCQT

Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động

Năm

2

F01-01/BCQT

Báo cáo chi tiết chi theo mục lục ngân sách

Năm

3

F01-02/BCQT

Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án

Năm

4

B02/BCQT

Báo cáo thực hiện xử lý kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, tài chính,...

Năm

5

B03/BCQT

Thuyết minh báo cáo quyết toán

Năm

Mẫu số B01/BCQT
Mẫu số F01-01/BCQT
Mẫu số F01-02/BCQT
Mẫu số B02/BCQT
Mẫu số B03/BCQT

- Danh mục và mẫu biểu báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động trên được áp dụng cho cả đơn vị kế toán và đơn vị kế toán cấp trên tổng hợp số liệu quyết toán.

- Đối với “Báo cáo thực hiện xử lý kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, tài chính” của đơn vị dự toán cấp I không lập theo biểu mẫu tại Thông tư này mà phải tổng hợp theo biểu mẫu quy định tại Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

2. Nguyên tắc và yêu cầu lập báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp theo Thông tư 24

Nguyên tắc và yêu cầu lập báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp được quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 24/2024/TT-BTC như sau:

* Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động của đơn vị phải được lập căn cứ vào số liệu kế toán sau khi khóa sổ kế toán.

* Đối với số liệu quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước trong nước:

- Số liệu quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bao gồm kinh phí đơn vị đã thực nhận và thực sử dụng trong năm ngân sách, bao gồm cả số liệu phát sinh trong thời gian chỉnh lý quyết toán theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

- Số liệu quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước của đơn vị trong năm ngân sách phải được đối chiếu, có xác nhận khớp đúng với số liệu của kho bạc nhà nước nơi giao dịch theo quy định.

- Số kinh phí ngân sách nhà nước thực sử dụng trong năm ngân sách đề nghị quyết toán là số kinh phí đơn vị đã chi và được kho bạc nhà nước xác nhận hạch toán thực chi ngân sách nhà nước trong năm ngân sách theo quy định.

- Trường hợp đơn vị sử dụng ngân sách thuộc ngân sách cấp trên được ngân sách cấp dưới cấp hỗ trợ kinh phí theo quy định, thì phải lập riêng báo cáo quyết toán phần kinh phí được hỗ trợ theo mẫu biểu báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động tại Thông tư 24/2024/TT-BTC để quyết toán với cơ quan tài chính nơi cấp kinh phí hỗ trợ và tổng hợp số liệu báo cáo đơn vị kế toán cấp trên.

- Trường hợp đơn vị sử dụng ngân sách thuộc ngân sách cấp dưới được nhận kinh phí ngân sách ủy quyền của ngân sách cấp trên theo quy định, thì phải lập riêng báo cáo quyết toán kinh phí ủy quyền theo mẫu biểu báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động quy định tại Thông tư này để quyết toán với cơ quan ủy quyền và cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

* Đối với số liệu báo cáo quyết toán từ kinh phí viện trợ nước ngoài, kinh phí vay nợ nước ngoài theo dự án:

Số quyết toán ngân sách nhà nước bao gồm số kinh phí đơn vị đã thực nhận từ nhà tài trợ và số kinh phí đơn vị đã sử dụng được kho bạc nhà nước ghi thu ghi chi trong năm ngân sách, gồm cả số liệu phát sinh trong thời gian chỉnh lý quyết toán theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

* Đối với số liệu báo cáo quyết toán kinh phí từ tiền thu phí được khấu trừ, để lại theo pháp luật phí, lệ phí và kinh phí hoạt động nghiệp vụ mà cơ quan có thẩm quyền quy định phải báo cáo quyết toán số đã sử dụng theo mục lục ngân sách nhà nước:

Số quyết toán bao gồm số kinh phí đơn vị được nhận và số đã thực sử dụng trong năm tài chính, có đầy đủ hồ sơ, chứng từ của các khoản chi, bao gồm toàn bộ thông tin, số liệu đơn vị đã thực hiện từ đầu năm đến hết ngày 31/12 (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác).

* Việc lập báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động phải bảo đảm trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp thời, phản ánh đúng số kinh phí mà đơn vị đã thực nhận, thực sử dụng và dự toán được giao theo từng nguồn kinh phí trong năm.

* Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động phải được lập đúng nội dung, phương pháp và được trình bày nhất quán giữa các kỳ báo cáo theo mẫu biểu quy định tại Thông tư 24/2024/TT-BTC. Ngoài ra, trong các trường hợp nhất định, đơn vị còn phải lập các mẫu biểu báo cáo quyết toán khác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 612

Bài viết về

lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn