01/01/2007 | 6972 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 4327 : 2007

THỨC ĂN CHĂN NUÔI - XÁC ĐỊNH TRO THÔ

Animal feeding stuffs - Determination of crude ash

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định hàm lượng tro thô trong thức ăn chăn nuôi.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

TCVN 6952:2001 (ISO 6498:1998), Thức ăn chăn nuôi - Chuẩn bị mẫu thử.

3. Thuật ngữ và định nghĩa
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN4327:2007, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN4327:2007, ***, THUC AN CHAN NUOI, XAC DINH TRO THO, TCVN 4327:2007, CONG NGHE- THUC PHAM