16/12/2009 | 2021 Lượt xem |

THE MINISTRY OF CULTURE. SPORTS AND TOURISM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 04/2009/TT-BVHTTDL

Hanoi, December 16, 2009

 

CIRCULAR

DETAILING THE REGULATION ON CULTURAL ACTIVITIES AND COMMERCIAL PROVISION OF PUBLIC CULTURAL SERVICES PROMULGATED TOGETHER WITH THE GOVERNMENT'S DECREE NO. 103/2009/ND-CP OF NOVEMBER 6, 2009

THE MINISTRY OF CULTURE. SPORTS AND TOURISM

Pursuant to the Government's Decree No. 185/2007/ND-CP of December 25, 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Culture, Sports and Tourism;
Pursuant to the Government's Decree No. 103/2009/ND-CP of November 6, 2009, promulgating the Regulation on cultural activities and commercial provision of public cultural services;
The Ministry of Culture, Sports and Tourism details a number of provisions of the Regulation on cultural activities and commercial provision of public cultural services promulgated together with the Government's Decree No. 103/2009/ND-CP of November 6, 2009.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

1. This Circular details the following contents of the Regulation on cultural activities and commercial provision of public cultural services promulgated together with Decree No. 103/2009/ND-CP:

a/ General provisions;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 04/2009/TT-BVHTTDL, THONG TU 04 2009