22/12/1956 | 3730 Lượt xem |

BỘ LAO ĐỘNG-BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 25-TT-LB

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 1956 

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

VỀ VIỆC TĂNG LƯƠNG CHO CÁN BỘ VÀ CÔNG NHÂN VIÊN KHU TỰ TRỊ THÁI MÈO VÀ TỈNH LÀO-CAI.

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ-BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Kính gửi:

- Uỷ ban Hành chính Khu tự trị Thái Mèo,
- Uỷ ban Hành chính tỉnh Lào-cai

 

Sau khi được sự đồng ý của Thủ tướng phủ, Liên bộ ấn định lại mức tăng lương đối với Khu tự trị Thái Mèo và toàn tỉnh Lào-cai là 8% (chứ không phải 5% như các địa phương khác) và thi hành kể từ ngày 1-10-1956.

Với khoản tăng lương 8% cộng với phụ cấp khu vực thì lương chính của công nhân, nhân viên ở Khu tự trị Thái Mèo và tỉnh Lào-cai sẽ được nâng lên như sau:

Khu vực 1: 8% + 20% = 28%

Khu vực 2: 8% + 13% = 21%

Khu vực 3: 8% + 6% = 14%.

Đối tượng và cách thi hành khoản tăng lương trên đây theo đúng như thông tư Liên bộ Nội vụ - Lao động – Tài chính số 21-TT-LB ngày 15-11-1956.

K.T BỘ TRƯỞNG
BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG

 
 


Phạm Văn Bạch

BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG

 
 Nguyễn Văn Tạo

K.T BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG 
 
Trịnh Văn Bính

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 25-TT-LB, THONG TU LIEN TICH 25-TT-LB, BO LAO DONG, BO NOI VU, BO TAI CHINH, KHU TU TRI THAI MEO, TANG LUONG, CAN BO CONG NHAN VIEN CHUC, LAO DONG- TIEN LUONG