08/12/2003 | 4481 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 117/2003/TT-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2003

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 117/2003/TT-BTC NGÀY 8 THÁNG 12 NĂM 2003 SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 111/1999/TT/BTC NGÀY 17/9/1999 VÀ THÔNG TƯ SỐ 29/2002/TT/BTC NGÀY 26/3/2002 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 100/1998/NĐ-CP ngày 10/12/1998 của Chính phủ về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, để phù hợp với thực tế hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi thông tư số 111/1999/TT-BTC ngày 17/9/1999 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và thông tư số 29/2002/TT/BTC ngày 26/3/2002 sửa đổi, bổ sung thông tư số 111/1999/TT/BTC như sau:

- Điểm 2.6 phần B Mục III quy định về tổng mức chi hoạt động quản lý và công vụ tại thông tư số 111/1999/TT-BTC được sửa lại như sau: "Tổng mức chi cho hoạt động quản lý và công vụ hàng năm của Ngân hàng Nhà nước tính trên số cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước bình quân năm tối đa không quá 19 triệu đồng/người/năm."

- Quy định về chi đấu thầu và thanh toán tín phiếu kho bạc tại điểm 5 thông tư số 29/2002/TT/BTC được sửa đổi như sau:

"Chi về đấu thầu và thanh toán tín phiếu kho bạc, trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ: khoản chi này thực hiện theo quy định Bộ Tài chính."

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo và áp dụng từ năm tài chính 2004.

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 117/2003/TT-BTC, THONG TU 117 2003, BO TAI CHINH, CHE DO TAI CHINH, CHE DO TAI CHINH NGAN HANG NHA NUOC, NGAN HANG NHA NUOC, BO SUNG, TIEN TE - NGAN HANG