21/05/2010 | 1719 Lượt xem |

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 130/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2010

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN SINH HÙNG TẠI CUỘC HỌP TRỰC TUYẾN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN "TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG" NĂM 2009 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH 2010

Ngày 28 tháng 4 năm 2010, tại phòng họp Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về kết quả thực hiện Dự án "Trồng mới 5 triệu ha rừng" năm 2009 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch 2010; tham dự cuộc họp có các Bộ, ngành Trung ương: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Quốc phòng, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Uỷ ban dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Uỷ ban khoa học - công nghệ và môi trường của Quốc hội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; các địa phương dự họp tại phòng họp trực tuyến của địa phương.

Sau khi nghe Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo về kết quả thực hiện Dự án "Trồng mới 5 triệu ha rừng" năm 2009 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch 2010), ý kiến của đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, các địa phương, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến kết luận như sau:

I. Để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ theo Nghị Quyết số 73 của Quốc hội, cuộc họp lần này tập trung vào việc kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch trồng mới 5 triệu ha rừng năm 2009 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch 2010; riêng nội dung bảo vệ rừng, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị kỹ với các Bộ ngành và các địa phương sẽ họp bàn biện pháp giải quyết trong kỳ họp khác.

II. Về việc thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2009: nhìn chung các địa phương đã có sự cố gắng rất lớn trong việc đẩy mạnh trồng rừng sản xuất, thực hiện đạt 115% so với kế hoạch; đã tạo được phong trào trồng rừng tại nhiều địa phương trong cả nước; nhiều cơ chế chính sách của Chương trình 661 đã được bổ sung, sửa đổi, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế cùng tham gia hưởng ứng trồng rừng; các tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng có sự đồng bộ nên kết quả đạt được đáng phấn khởi.

Tuy nhiên, kết quả trồng rừng đặc dụng và rừng phòng hộ chỉ đạt 84% so với kế hoạch đề ra (nếu tính cả 4 năm thực hiện Nghị quyết 73/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội về việc điều chỉnh chỉ tiêu, nhiệm vụ của Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2006 - 2010 thì việc trồng rừng đặc dụng và phòng hộ chỉ đạt 74%, kế hoạch). Các Bộ, ngành và các địa phương cần kiểm điểm đánh giá và đề ra các biện pháp tích cực, hiệu quả để hoàn thành kế hoạch trồng rừng phòng hộ và rừng đặc dụng trong thời gian tới.

III. VỀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2010.

Đối chiếu với Nghị quyết 73 của Quốc hội thì nhiệm vụ còn lại của năm 2010 là:

- Khoán quản lý bảo vệ rừng : 1.500.000 ha/năm.

- Khoanh nuôi tái sinh rừng: 668.771 ha.

- Trồng rừng mới: 370.000 ha, Trong đó:

* trồng rừng phòng hộ, đặc dụng: 61.000 ha.

* Trồng rừng sản xuất: 76.000 ha.

Để triển thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch còn lại nêu trên, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt các nội dung công việc sau đây:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triện nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành liên quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ:

- Chỉ đạo các địa phương rà soát lại các điều kiện về đất đai, lao động và các nguồn lực để nhận thêm chỉ tiêu kế hoạch về trồng mới rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, phấn đấu giao và thực hiện được 7.000 ha trồng rừng còn giao thiếu so với kế hoạch.

- Đối với chỉ tiêu khoanh nuôi tái sinh, cần tiến hành rà soát và giao thêm cho các địa phương để thực hiện hết 160.000 ha rừng thuộc kế hoạch chưa phân bổ hết.

- Vành đai rừng phòng hộ ven biển có vai trò vô cùng quan trọng trong việc ngăn chặn những tác hại của thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra đối với nước ta. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần hướng dẫn các địa phương khẩn trương quy hoạch và khôi phục lại diện tích rừng phòng hộ ven biển.

- Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế chính sách giao đất, giao rừng, khoán bảo vệ rừng ổn định lâu dài cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân người lao động và cộng đồng dân cư thôn để bảo đảm cho người lao động trong ngành lâm nghiệp được trực tiếp hưởng lợi từ thành quả lao động của họ và tạo điều kiện cải thiện đời sống cho người dân sống trên địa bàn vùng núi.

- Chỉ đạo khẩn trương rà soát các chính sách trong lĩnh vực lâm nghiệp, chính sách liên quan đến Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, tạo điều kiện để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 73 của Quốc hội.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xem xét cân đối đủ vốn cho các địa phương thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch được giao, đặc biệt những tỉnh phải bổ sung kế hoạch trồng mới rừng phòng hộ, đặc dụng và khoanh nuôi tái sinh rừng.

Trong trường hợp cần bổ sung cơ chế chính sách mới để huy động vốn cho các địa phương hoàn thành Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển và các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

3. Các Bộ, ngành là thành viên Ban chỉ đạo Trung ương thuộc Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng, theo chức năng được phân công, chủ động tiến hành kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương và cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch được giao, kể cả kế hoạch giao thêm thuộc Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng, phấn đấu đến Quý I năm 2011, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết 73 của Quốc hội.

4. Giao Tổng công ty Giấy Việt Nam chỉ đạo kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định số 223/2003/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Dự án đầu tư phát triển vùng nguyên liệu giấy cho Nhà máy bột giấy Thanh Hoá; phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá xử lý những tồn tại trong việc triển khai Dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch thuộc Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng trên địa bàn thuộc địa phương quản lý, đồng thời chỉ đạo phối hợp các lực lượng chức năng trên địa bàn thực hiện tuần tra bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, ngăn chặn lâm tặc, chống buôn lậu, khai thác gỗ và lâm sản trái phép.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 130/TB-VPCP, THONG BAO 130 2010, VAN PHONG CHINH PHU, DU AN TRONG MOI 5 TRIEU HA RUNG, TAI NGUYEN - MOI TRUONG