07/12/2012 | 14051 Lượt xem |

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4606/TB-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2012

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC HOÁN ĐỔI NGÀY NGHỈ HÀNG TUẦN VÀO CÁC DỊP NGHỈ LỄ, TẾT NĂM 2013

Để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức thuận lợi trong việc đi lại, nghỉ lễ tết cổ truyền với gia đình, tiết kiệm chi phí hành chính và chi phí cá nhân, đảm bảo cho người lao động được nghỉ liền ngày, được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 9570/VPCP-KGVX ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào các dịp nghỉ lễ, tết năm 2013 đối với cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện lịch hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào các dịp nghỉ lễ, tết năm 2013 như sau:

1. Dịp nghỉ Tết Dương lịch

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là công chức, viên chức) nghỉ Thứ Hai, ngày 31 tháng 12 năm 2012 và đi làm Thứ Bảy, ngày 05 tháng 01 năm 2013. Như vậy, dịp Tết Dương lịch năm 2013, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 04 ngày liên tục, từ ngày 29/12/2012 đến hết ngày 01/01/2013.

2. Dịp nghỉ Tết Âm lịch

Công chức, viên chức nghỉ Thứ Sáu, ngày 15 tháng 02 năm 2013 và đi làm Thứ Bảy, ngày 23 tháng 02 năm 2013. Như vậy, dịp Tết Âm lịch năm 2013, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 09 ngày liên tục, từ ngày 09 tháng 02 năm 2013 đến hết ngày 17 tháng 02 năm 2013.

3. Dịp nghỉ Ngày Chiến thắng 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế lao động 01 tháng 5

Công chức, viên chức nghỉ Thứ Hai, ngày 29 tháng 4 năm 2013 và đi làm Thứ Bảy, ngày 04 tháng 5 năm 2013. Như vậy, dịp nghỉ Ngày Chiến thắng 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế lao động 01 tháng 5 năm 2013, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 05 ngày liên tục, từ ngày 27 tháng 04 năm 2013 đến hết ngày 01 tháng 5 năm 2013.

Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Xin trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân biết, tiện liên hệ công việc./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VP Trung ương và các Ban của Đảng;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- UB Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Cổng TTĐT Chính phủ, Website Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, Cục ATLĐ (3).

BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Hải Chuyền

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4606/TB-BLDTBXH, THONG BAO 4606, BO LAO DONG - THUONG BINH VA X, HOAN DOI NGAY NGHI HANG TUAN, HOAN DOI NGAY NGHI, HOAN DOI NGAY NGHI DIP LE TET, NGHI LE TET NAM 2012, NGAY NGHI LE TET NAM 2012, LAO DONG - TIEN LUONG