01/01/2000 | 4419 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 6773 : 2000

CHẤT LƯỢNG NƯỚC – CHẤT LƯỢNG NƯỚC DÙNG CHO THUỶ LỢI
Water quality – Water quality guidelines for irrigation.

1 Phạm vi áp dụng.

Tiêu chuẩn này áp dụng làm hướng dẫn khi đánh giá chất lượng một nguồn nước dùng cho mục đích thuỷ lợi ( sau đây gọi là nước thuỷ lợi ) và làm cơ sở hướng dẫn để quản lý chất lượng nguồn nước đó phù hợp với mục đích sử dụng.

Tiêu chuẩn này làm cơ sở để lựa chọn chất lượng nguồn nước thuỷ lợi phù hợp, nhằm tránh gây ô nhiễm và suy thoái môi trường đất, nước dưới đất và bảo vệ cây trồng.

2 Mức chất lượng nước thuỷ lợi.

Nước thuỷ lợi cần có chất lượng thoả mãn những yêu cầu nêu trong bảng 1

Bảng 1 – Chất lượng nước thuỷ lợi

TT
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN6773:2000, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN6773:2000, ***, CHAT LUONG NUOC, CHAT LUONG NUOC DUNG CHO THUY LOI, TAI NGUYEN- MOI TRUONG