01/01/2010 | 6417 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 8481 : 2010

CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU – YÊU CẦU VỀ THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

Dyke work – Demand for element and volume of topographic survey

MỤC LỤC

 

Lời nói đầu

 

1. Phạm vi áp dụng

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN8481:2010, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN8481:2010, ***, THANH PHAN KHOI LUONG KHAO SAT DIA HINH, KHAO SAT DIA HINH, KHOI LUONG KHAO SAT, CONG TRINH DE DIEU, TCVN 8481:2010, XAY DUNG