01/01/2009 | 5135 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8099-1 : 2009

ISO 8968-1 : 2001

SỮA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITƠ - PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP KJELDAHL

Milk - Determination of nitrogen content

Part 1: Kjeldahl method

Lời nói đầu

TCVN 8099-1 : 2009 hoàn toàn tương đương ISO 8968-1 : 2001;

TCVN 8099-1 : 2009 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 8099 (ISO 8968) Sữa - Xác định hàm lượng nitơ, gồm các phần sau đây:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN8099-1:2009, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN8099-1:2009, ***, XAC DINH HAM LUONG NITO, PHUONG PHAP KJELDAHL, SUA, TCVN 8099-1:2009, CONG NGHE- THUC PHAM