01/01/2007 | 3509 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 7663 : 2007

ISO 11614 : 1999

ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG CHÁY DO NÉN KIỂU PITTÔNG TỊNH TIẾN - THIẾT BỊ ĐO ĐỘ KHÓI VÀ XÁC ĐỊNH HỆ SỐ HẤP THỤ ÁNH SÁNG CỦA KHÍ THẢI

Reciprocating internal combustion compression-ignition engine - Apparatus for measurement of the opacity and for determination of the light absorption coefficient of exhaust gas

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu chung, sự lắp đặt thiết bị đo độ khói và xác định hệ số hấp thụ ánh sáng của khí thải động cơ đốt trong (không chỉ lắp trên phương tiện giao thông đường bộ). Những thiết bị này được gọi chung là thiết bị đo khói.

2. Tài liệu viện dẫn

ISO 2602 : 1980, Statistical interpretation of test results - Estimation of the mean - Confidence interval (Thống kê kết quả thử - Ước tính giá trị trung bình - Khoảng tin cậy).

IEC 60068-2-1 : 1990, Environmental testing - Part 2: Tests - Test A: Cold (Thử môi trường - Phần 2: Các phép thử - Thử A: Nguội khô).
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN7663:2007, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN7663:2007, ***, THIET BI DO DO KHOI, KHI THAI, XAC DINH HE SO HAP THU ANH SANG CUA KHI THAI, DONG CO DOT TRONG, DONG CO DOT TRONG NEN CHAY, DONG CO DOT TRONG KIEU PIT TONG, TCVN 7663:2007, CONG NGHIEP