01/01/1998 | 4085 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 6398 - 1 : 1998

ISO 31 - 1 : 1992

ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐƠN VỊ - PHẦN 1: KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN

Quantities and units - Part 1: Space and time

Lời nói đầu

TCVN 6398-1 : 1998 thay thế TCVN 4526 - 88.

TCVN 6398-1 : 1998 hoàn toàn tương đương với ISO 31-1 : 1992.

Các phụ lục A, B của tiêu chuẩn này chỉ để tham khảo.

TCVN 6398-1 : 1998 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC12 Đại lượng và Đơn vị đo lường biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN6398-1:1998, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN6398-1:1998, BO KHOA HOC CONG NGHE VA MOI TRUONG, DAI LUONG VA DON VI, KHONG GIAN VA THOI GIAN, DAI LUONG VA DON VI KHONG GIAN, DAI LUONG VA DON VI THOI GIAN, TCVN 6398-1:1998