01/01/1985 | 5051 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 3989 : 1985

HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG CẤP NƯỚC VÀ THOÁT NƯỚC– MẠNG LƯỚI BÊN NGOÀI – BẢN VẼ THI CÔNG
System of documents for building design water supply and drainage – External networks – Working drawings

1. Phạm vi áp dụng.

1.1 Tiêu chuẩn này quy định thành phần và nguyên tắc lập hồ sơ bản vẽ thi công mạng lưới cấp nước và thoát nước bên ngoài.

1.2 Khi lập hồ sơ bản vẽ thi công mạng lưới cấp nước và thoát nước bên ngoài, ngoài việc tuân theo những điều quy định trong tiêu chuẩn này còn phải tuân theo những quy định trong các tiêu chuẩn thuộc “ Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng”

2. Thành phần hồ sơ bản vẽ thi công, nguyên tắc chung về cách trình bày.

2.1 Thành phần hồ sơ bản vẽ thi công mạng lưới cấp nước và thoát nước bên ngoài gồm có:

Tờ đầu (ghi số liệu chung)

Thống kê bản vẽ theo mạng lưới cấp nước và thoát nước.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN3989:1985, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN3989:1985, ***, HE THONG TAI LIEU THIET KE XAY DUNG, TCVN 3989:1985, CAP NUOC, THOAT NUOC, XAY DUNG