01/01/1993 | 3312 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 1824 : 1993

DÂY KIM LOẠI

PHƯƠNG PHÁP THỬ KÉO

Wire tensile test method

Lời nói đầu

TCVN 1824 : 1993 thay thế cho TCVN 1824 : 1976

TCVN 1824 : 1993 biên soạn dựa trên cơ s tiêu chun GOST 10446 : 1980.

TCVN 1824 : 1993 do Ban kỹ thuật các vn đ về máy và cơ khí biên soạn, Tổng cục Tiêu chun Đo lường Cht lượng đnghị và Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành.

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN1824:1993, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN1824:1993, BO KHOA HOC CONG NGHE VA MOI TRUONG, PHUONG PHAP THU KEO, DAY KIM LOAI, TCVN 1824:1993, CONG NGHIEP