04/06/1946 | 4090 Lượt xem |

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 95 NGÀY 4 THÁNG 6 NĂM 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo Sắc lệnh số 82 ngày 29-5-1946 cử ông Huỳnh Thúc Kháng xử lý công việc của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà khi Hồ Chủ tịch sang Pháp;

Chiểu đề nghị của Chủ tịch Uỷ viên Quân sự Hội;

RA SẮC LỆNH:

Nay cử ông Khuất Duy Tiến, ông Phan Mỹ và ông Kiều Công Cung vào Uỷ ban nghiên cứu đình chiến.

Ông Khuất Duy Tiến làm Chủ tich Uỷ ban này.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 95, SAC LENH 95, CHU TICH NUOC, BO MAY HANH CHINH