04/06/1946 | 4822 Lượt xem |

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 93 NGÀY 4 THÁNG 6 NĂM 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu chi Sắc lệnh số 81 ngày 29 tháng 5 năm 1946 cử những nhân viên phái đoàn sang PARIS,

Chiểu chi Sắc lệnh số 82 ngày 29 tháng 5 năm 1946 cử ông Huỳnh Thúc Kháng Bộ trưởng Bộ Nội vụ, để xử lý các công việc của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà, trong thời kỳ Hồ Chủ tịch sang Pháp;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay cử ông Chu Bá Phượng làm phái viên và ông Vũ Trọng Khánh làm cố vấn trong phái đoàn Việt Nam sang PARIS.

Điều 2

Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Quốc dân Kinh tế và Bộ Tư pháp, phụ trách thi hành Sắc lệnh này.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 93, SAC LENH 93, CHU TICH NUOC, BO MAY HANH CHINH