07/09/1947 | 3484 Lượt xem |

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 81 NGÀY 7 THÁNG 9 NĂM 1947

Chiểu Sắc lệnh số 47-SL ngày 1-5-47 tổ chức bộ Tổng chỉ huy Quân đội quốc gia Việt Nam;

Chiểu đề nghị của ông Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam;

Sau khi ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng y hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Nay cử ông Khuất Duy Tiến làm Trưởng phòng Dân quân.

Điều thứ 2

Ông Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 81/SL, SAC LENH 81, CHU TICH NUOC, BO MAY HANH CHINH