01/12/1945 | 3488 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ LÂM THỜI
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 69-SL

Hà nội, ngày 01 tháng 12 năm 1945 

 

SẮC LỆNH

SÁP NHẬP VÀO BỘ CANH NÔNG TẤT CẢ CÁC CƠ QUAN CANH NÔNG, THÚ Y, MỤC SÚC, NGƯ NGHIỆP, LÂM CHÍNH VÀ NÔNG NGHIỆP TÍN DỤNG.

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA,

Chiếu theo quyết nghị ngày 14 tháng 11 năm 1945 của hội đồng Chính phủ lập bộ Canh nông;
Theo lời đề nghị của Bộ trưởng bộ Canh nông;
Sau khi hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1: Tất cả các cơ quan: canh nông, thú y, mục súc, ngư nghiệp, lâm chính và nông nghiệp tín dụng (hợp tác xã và nông phổ ngân hàng) trong toàn cõi Việt Nam từ nay thuộc bộ Canh nông.

Điều thứ 2: Các cơ quan trên này sẽ tổ chức theo nghị định của bộ Canh nông.

Điều thứ 3: Bộ trưởng bộ Quốc dân Kinh tế, Bộ trưởng bộ Canh nông có uỷ nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

TM. CHÍNH PHỦ LÂM THỜI
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI
 
 

 
Hồ Chí Minh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 69-SL, SAC LENH 69-SL, CHINH PHU, BO MAY HANH CHINH