20/09/1945 | 5208 Lượt xem |

SẮC LỆNH

SỐ 34 CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI LẬP MỘT UỶ BAN DỰ THẢO VÀ ĐỆ TRÌNH QUỐC HỘI MỘT BẢN HIẾN PHÁP CHO VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo sắc lệnh số 14 ngày 8 tháng 9 năm 1945 về việc Tổng tuyên cử đề bầu Quốc dân đại hội,

Sau khi Hội đồng các Bộ trưởng đã đồng ý,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Để thi hành Điều 6 trong Sắc lệnh số 14 ngày 8 tháng 9 năm 1945 về Quốc dân đại hội, nay lập một Uỷ ban dự thảo và đệ trình Quốc hội một bản Hiến pháp cho Việt Nam dân chủ cộng hoà.

Uỷ ban gồm có 7 ông sau này:

- Hồ Chí Minh

- Vĩnh Thuỵ

- Đặng Thai Mai

- Vũ Trọng Khánh

- Lê Văn Hiền

- Nguyễn Lương Bằng

- Đặng Xuân Khu

Điều thứ hai: Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách thi hành sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 34, SAC LENH 34, CHU TICH NUOC, BO MAY HANH CHINH