18/09/1953 | 3631 Lượt xem |

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH PHỦ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 187-SL NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 1953

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 tổ chức chính quyền nhân dân địa phương trong thời kỳ kháng chiến ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

RA SẮC LỆNH :

Điều 1: Nay chỉ định ông Lê Trung Toản làm Uỷ viên Uỷ ban Kháng chiến hành chính Hà Nội thay ông Nghiêm Tử Trình đã được phép từ chức.

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 187/SL, SAC LENH 187, CHU TICH NUOC, BO MAY HANH CHINH