24/09/1992 | 4928 Lượt xem |

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 355-CT

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THÀNH PHỐ HUẾ LÀ ĐÔ THỊ LOẠI II 

Căn cứ Quyết định số 132-HĐBT ngày 5-5-1990 của Hội đồng Bộ trưởng về việc phân loại đô thị và phân cấp quản lý đô thị;
Căn cứ vào vị trí của thành phố Huế có cố đô với nhiều quần thể di tích lịch sử, văn hoá;
Để tạo điều kiện xây dựng thành phố Huế thành một trung tâm văn hoá, du lịch của cả nước;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế, ý kiến của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ
.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế là đô thị loại II.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông Bộ trưởng Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thủ trưởng các ngành có liên quan; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 355-CT, QUYET DINH 355-CT 1992, CHU TICH HOI DONG BO TRUONG, DO THI LOAI II 2, CONG NHAN, THANH PHO HUE, XAY DUNG - DO THI