26/07/1968 | 3892 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 119-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 1968

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT CÁC XÃ Ỷ LA, HƯNG THÀNH, NÔNG TIẾN VÀ TRÀNG ĐÀ (HUYỆN YÊN SƠN) TRỰC THUỘC THỊ XÃ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ điều 74 của Hiến pháp quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban hành chính tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ nghị quyết của Hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 17 tháng 7 năm 1968,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay đặt các xã Ỷ La, Hưng Thành, Nông Tiến và Tràng Đà (huyện Yên Sơn) trực thuộc thị xã Tuyên Quang thuộc tỉnh Tuyên Quang.

Điều 2. Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban hành chính tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 119-CP, QUYET DINH 119-CP 1968, HOI DONG CHINH PHU, THI XA TUYEN QUANG, TINH TUYEN QUANG, BO MAY HANH CHINH