06/02/1960 | 3421 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 038-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 1960 

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP VIỆN VĂN HỌC THUỘC ỦY BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ sắc lệnh 016-SL ngày 04 tháng 03 năm 1959 thành lập Ủy ban Khoa học Nhà nước;
Theo đề nghị của ông Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước;
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp hội nghị Thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 3-2-1960,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập Viện Văn học thuộc Ủy ban Khoa học Nhà nước.

Điều 2. - Viện Văn học có nhiệm vụ:

Căn cứ vào đường lối văn học của Đảng và Chính phủ, tiến hành nghiên cứu văn học, ngôn ngữ trong nước và ngoài nước nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và sự nghiệp đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà góp phần vào cuộc đấu tranh cho hòa bình và chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

Điều 3. - Viện Văn học do một Viện trưởng phụ trách và có một số Viện phó giúp việc.

Điều 4. - Nhiệm vụ cụ thể và bộ máy tổ chức của Viện Văn học do Ủy ban Khoa học Nhà nước quy định.

Điều 5. – Ông Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 


 

Phạm Văn Đồng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 038-TTG, QUYET DINH 038-TTG 1960, THU TUONG CHINH PHU, VIEN VAN HOC, UY BAN KHOA HOC NHA NUOC, BO MAY HANH CHINH, VAN HOA - XA HOI