14/01/2009 | 1554 Lượt xem |

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 97/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 1998;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 03/TTr-CP ngày 09/01/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 02 người có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và những người có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Minh Triết

 

DANH SÁCH

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 97/QĐ-CTN ngày 14 tháng 01 năm 2009 của Chủ tịch nước)

1. Nirut Surasiang, sinh ngày 20/02/1989 tại Thái Lan

Có tên gọi Việt Nam là: Đoàn Văn Nirut

Hiện trú tại: thôn Hàm Rồng – xã Ia Băng – huyện Đak Đoa – tỉnh Gia Lai

2. Sakda Joemdee, sinh ngày 07/4/1982 tại Thái Lan

Có tên gọi Việt Nam là: Đoàn Văn Sakda

Hiện trú tại: thôn Hàm Rồng – xã Ia Băng – huyện Đak Đoa – tỉnh Gia Lai.

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 97/QD-CTN, QUYET DINH 97 2009, CHU TICH NUOC, NHAP QUOC TICH, CHO NHAP QUOC TICH VIET NAM, QUOC TICH VIET NAM, QUOC TICH, QUYEN DAN SU