18/06/2007 | 4620 Lượt xem |

BỘ TƯ PHÁP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 924/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NGÀNH TƯ PHÁP

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp (sau đây gọi tắt là Hội đồng) gồm 13 đồng chí sau đây:

1. Đồng chí Thứ trưởng phụ trách công tác Thi đua-Khen thưởng - Chủ tịch Hội đồng;

2. Đồng chí Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng;

3. Đồng chí Chánh Văn phòng - Phó Chủ tịch Hội đồng;

4. Đồng chí Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Uỷ viên;

5. Đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự - Uỷ viên;

6. Đồng chí Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -Tài chính - Uỷ viên;

7. Đồng chí Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp - Uỷ viên;

8. Đồng chí Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật - Uỷ viên;

9. Đồng chí Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Uỷ viên;

10. Đồng chí Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý - Uỷ viên;

11. Đồng chí Chánh Thanh tra  - Uỷ viên;

12. Đồng chí Vụ trưởng Vụ Bổ trợ tư pháp - Uỷ viên;

13. Đồng chí Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính - Uỷ viên,

Điều 2. Thường trực Hội đồng gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch. Vụ Thi đua - Khen thưởng là cơ quan làm nhiệm vụ Thường trực của Hội đồng.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc của Hội đồng, Thường trực Hội đồng và các uỷ viên Hội đồng thực hiện theo Quy chế hoạt động của Hội đồng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1878/QĐ-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Điều 5. Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đồng chí quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, Vụ TĐKT

BỘ TRƯỞNG
Uông Chu Lưu

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 924/QD-BTP, QUYET DINH 924, BO TU PHAP, HOI DONG THI DUA KHEN THUONG, NGANH TU PHAP, BO MAY HANH CHINH