03/07/1986 | 5895 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 81-HĐBT

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 1986

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 81-HĐBT NGÀY 3-7-1986 VỀ VIỆC MỞ RỘNG VÀ ĐỔI TÊN THỊ XÃ QUY NHƠN THÀNH THÀNH PHỐ QUY NHƠN THUỘC TỈNH NGHĨA BÌNH 

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghĩa Bình và Ban Tổ chức của Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay mở rộng và đổi tên thị xã Quy Nhơn thành thành phố Quy Nhơn thuộc tỉnh Nghĩa Bình như sau:

a) Sáp nhập xã Phước Thạnh của huyện Tuy Phước vào thị xã Quy Nhơn và đổi tên xã Phước Thạnh thành xã Nhơn Thạnh.

b) Đổi tên thị xã Quy Nhơn thành thành phố Quy Nhơn thuộc tỉnh Nghĩa Bình.

- Thành phố Quy Nhơn có 8 phường, 7 xã với tổng diện tích tự nhiên 21.200 hécta với 174.076 nhân khẩu.

Địa giới thành phố Quy Nhơn ở phía đông giáp biển Đông; phía tây và phía bắc giáp huyện Tuy Phước; phía nam giáp huyện Đồng Xuân thuộc tỉnh Phú Khánh.

- Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Tuy Phước còn 12 xã.

Địa giới huyện Tuy Phước ở phía đông giáp thành phố Quy Nhơn và biển Đông; phía tây giáp huyện An Nhơn và huyện Vân Canh; phía nam giáp tỉnh Phú Khánh; phía bắc giáp huyện Phù Cát.

Điều 2. - Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghĩa Bình và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Chí Công

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 81-HDBT, QUYET DINH 81-HDBT 1986, HOI DONG BO TRUONG, THANH PHO QUI NHON, THI XA QUI NHON, MO RONG THI XA, BO MAY HANH CHINH