23/09/1981 | 3239 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 80-HĐBT

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 80 - HĐBT NGÀY 23-9-1981 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH NGHĨA BÌNH

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4/7/1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghĩa Bình,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân vạch địa giới một số xã của các huyện Tuy Phước, Vân Canh và của thị xã Quy Nhơn thuộc tỉnh Nghĩa Bình như sau.

1. Huyện Tuy Phước:

a. Chia xã Phước Long thành hai xã lấy tên là xã Phước Long và xã Phước Thạnh (1).

b. Chia xã Phước Thành thành ba xã lấy tên là xã Canh Hiển, xã Canh Vinh và xã Phước Thành (1).

2. Huyện Tuy Phước và huyện Vân Canh:

Sáp nhập xã Canh Hiển và xã Canh Vinh của huyện Tuy Phước vào huyện Vân Canh cùng tỉnh.

3. Thị xã Quy Nhơn:

Chia xã Nhơn Thạnh thành hai xã lấy tên là xã Nhơn Phú và xã Nhơn Bình.

Điều 2: Đồng chí chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghĩa Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

(1) Không in địa giới cụ thể của các xã.

 

Đặng Thi

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 80-HDBT, QUYET DINH 80-HDBT, HOI DONG BO TRUONG, PHAN VACH DIA GIOI XA, TINH NGHIA BINH, BO MAY HANH CHINH