26/03/1977 | 6913 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 77-CP

Hà Nội, ngày 26  tháng 03 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN THỊ XÃ GÒ CÔNG THUỘC TỈNH TIỀN GIANG THÀNH THỊ TRẤN GÒ CÔNG THUỘC HUYỆN GÒ CÔNG CÙNG  TỈNH

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ.
Theo đề nghị của Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay phê chuẩn việc chuyển thị xã Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang thành thị trấn Gò Công thuộc huyện Gò Công cùng tỉnh.

Điều 2. – Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHINH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 77-CP, QUYET DINH 77-CP 1977, HOI DONG CHINH PHU, THI XA GO CONG, TINH TIEN GIANG, THI TRAN GO CONG, BO MAY HANH CHINH