19/09/1981 | 5165 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 75-HĐBT

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 75 - HĐBT NGÀY 19-9-1981 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI CỦA HUYỆN VÀ THỊ XÃ BUÔN MA THUỘT THUỘC TỈNH ĐẮC LẮC

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4/7/1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắc Lắc và Ban tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập huyện Krông Ana trên cơ sở tách các xã EA Bông, EA Na, EA Tiêu, Quảng Điền của thị xã Buôn Ma Thuột và các xã Hiệp Hoà, EA EHOK, EA Ktur của huyện Krông Pách cùng tỉnh đưa sang. Trụ sở huyện đóng tại xã EA Bông.

Địa giới của huyện Krông Ana ở phía bắc giáp thị xã Buôn Ma Thuộc và huyện Krông Pách, phía nam giáp huyện Lắc, phía đông giáp huyện Krông Pách, phía tây giáp huyện Đắc Min.

Điều 2: Thành lập huyện Krông Bông trên cơ sở tác các xã EA Trul, Hoà Sơn, Khuê Ngọc Điền, Krông Bông, Hoà Lễ, Hoà Phong, Hoà Tân, Hoà Thành, Cư Kty, EA Yiêng của huyện Krông Pách cùng tỉnh đưa sang. Trụ sở huyện đóng tại xã Khuê Ngọc Điền.

Địa giới của huyện Krông Bông ở phía bắc giáp huyện Krông Pách, phía nam giáp huyện Lắc và huyện Lạc Dương của tỉnh Lâm Đồng, phía đông giáp huyện M'drăk và huyện Diên Khánh của tỉnh Phú Khánh, phía tây giáp huyện Krông Ana.

Điều 3: Huyện Krông Pách sau khi được phân vạch lại địa giới bao gồm các xã EA Kar, Krông Búk, EA Kuăng, EA Yông, EA Knuéc, Hoà Tiến, Hoà An, EA Uy. Trụ sở huyện đóng tại xã Hoà An.

Địa giới của huyện Krông Pách ở phía bắc giáp huyện Krông Búk, phía nam giáp huyện Krông Bông, phía đông giáp huyện M'drăk, phía tây giáp thị xã Buôn Ma Thuột.

Điều 4: Các đồng chí Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắc Lắc và trưởng Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiêm thi hành Quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 75-HDBT, QUYET DINH 75-HDBT 1981, HOI DONG BO TRUONG, PHAN VACH DIA GIOI HUYEN, PHAN VACH DIA GIOI THI XA, TINH DAK LAK, THI XA BUON ME THUOC, BO MAY HANH CHINH