19/02/1964 | 4293 Lượt xem |

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 73-NV

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 1964 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA LẠI VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ Ở NGOẠI THÀNH HÀ-NỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ nghị định số 130-CP ngày 29-9-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Nội vụ;
Căn cứ quyết định số 56-CP ngày 24-4-1963 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm Bộ Nội vụ phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban hành chính thành phố Hà-nội,

QUYẾT ĐỊNH;

Điều 1. – Nay phê chuẩn việc chia xã Hữu-hưng thuộc huyện Từ-liêm thành hai xã mới là:

1. Xã Tây-mỗ gồm các thôn: Tây-mỗ, Phú-thứ và Miêu-nha.

2. Xã Đại-mỗ gồm các thôn: Đại-mỗ, An-thái, Giao-quang và Ngọc-trực.

Điều 2. – Phê chuẩn việc sáp nhập thôn Hòa-bình thuộc xã Mai-lâm, huyện Đông-anh vào xã Thượng-thanh, huyện Gia-lâm.

Điều 3. - Ủy ban hành chính thành phố Hà-nội, ông Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
 


 

Lê Tất Đắc

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 73-NV, QUYET DINH 73-NV 1964, BO NOI VU, NGOAI THANH HA NOI, DIEU CHINH DIA GIOI, BO MAY HANH CHINH