17/09/1981 | 5015 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 73-HĐBT

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 73 - HĐBT NGÀY 17-9-1981 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH BÌNH TRỊ THIÊN

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4/7/1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân vạch địa giới một số xã của các huyện Lệ Ninh, Triệu Hải, Hương Hoá, Hương Phú, Phú Lộc, Bến Hải và của thành phố Huế, thuộc tỉnh Bình Trị Thiên như sau:

1. Huyện Lệ Ninh:

Thành lập một xã mới lấy tên là xã Trường Xuân (1)

2. Huyện Triệu Hải:

a. Chi xã Ba Lòng thành hai xã lấy tên là xã Ba Lòng và xã Triệu Nguyên (1).

b. Chia xã Triệu Vân thành hai xã lấy tên là xã Triệu Vân và xã Triệu An (1).

3. Huyện Phú Lộc:

Chia xã Lộc Tụ thành hai xã lấy tên là xã Lộc Tiến và xã Lộc Vĩnh (1).

4. Huyện Hương Phú:

Thành lập một xã mới lấy tên là xã Dương Hoà (1).

5. Thành phố Huế:

Thành lập xã Hương An trên cơ sở sáp nhập các thôn Thanh Chữ, Cổ Bưu, An Lưu, Bổn Trì, Bổn Phổ, An Vân Thượng và An Hoà Thượng tách từ xã Hương Hồ (1).

6. Huyện Bến Hải và huyện Hương Hoá:

Sáp nhập xã Mó Ó và xã Hướng Hiệp của huyện Bến Hải vào huyện Hướng Hoá cùng tỉnh.

Điều 2: Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

(1) Không in địa giới cụ thể của các xã.

 

Đặng Thi

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 73-HDBT, QUYET DINH 73-HDBT, HOI DONG BO TRUONG, TINH BINH TRI THIEN, PHAN VACH DIA GIOI XA, BO MAY HANH CHINH