25/03/2009 | 8530 Lượt xem |

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 710/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HUỶ KẾT QUẢ ĐẤU THẦU CÁC GÓI THẦU BẢO HIỂM SỐ 1A, 2A, 5A THUỘC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP - THỊ VẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 của Chính phủ về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội khoá XI; Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu;
Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 24/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải giai đoạn đến năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-BGTVT ngày 05/01/2006 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt đầu tư, bổ sung điều chỉnh dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải;
Căn cứ Quyết định số 2711/QĐ-BGTVT ngày 05/9/2008 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu các gói thầu bảo hiểm số 1A, 2A, 5A thuộc dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải;
Căn cứ Quyết định số 2946/QĐ-BGTVT ngày 29/9/2008 phê duyệt dự toán các gói thầu bảo hiểm số 1A, 2A, 5A thuộc dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải;
Căn cứ Quyết định số 3535/QĐ-BGTVT ngày 20/11/2008 phê duyệt hồ sơ mời thầu các gói thầu bảo hiểm số 1A, 2A, 5A thuộc dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải;
Xét đề nghị của Ban quản lý dự án 85 tại Tờ trình số 132/BQL-KHDA2; số 133/BQL-KHDA2 và số 134/BQL-KHDA2 ngày 20/02/2009 về việc đánh giá kết quả hồ sơ dự thầu các gói thầu bảo hiểm số 1A, 2A, 5A thuộc Dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải;
Theo Biên bản cuộc họp ngày 04/3/2009 của Tổ tư vấn Bộ Giao thông vận tải thẩm định kết quả đấu thầu các gói thầu bảo hiểm số 1A, 2A, 5A thuộc Dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Huỷ kết quả đấu thầu và cho đấu thầu lại đối với các gói thầu bảo hiểm số 1A-Bảo hiểm công trình gói thầu xây lắp số 1 và số 2A-Bảo hiểm công trình gói thầu xây lắp số 2, số 5A-Bảo hiểm công trình gói thầu xây lắp số 5 thuộc Dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải.

Điều 2. Ban quản lý dự án 85 thực hiện các thủ tục tổ chức đấu thầu lại ba gói thầu bảo hiểm số 1A, 2A, 5A thuộc Dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải theo đúng quy định.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Tổng Giám đốc Ban quản lý dự án 85 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 710/QD-BGTVT, QUYET DINH 710 2009, BO GIAO THONG VAN TAI, HUY KET QUA DAU THAU, CANG QUOC TE CAI MEP THI VAI, DU AN CANG QUOC TE CAI MEP THI VAI, DAU TU, GIAO THONG - VAN TAI