15/09/1981 | 3647 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 70-HĐBT

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 70 - HĐBT NGÀY 15-9-1981 VỀ VIỆC CHIA MỐT SỐ XÃ ĐỂ THÀNH LẬP CÁC XÃ MỚI THUỘC TỈNH HẬU GIANG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4/7/1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chia một số xã để thành lập các xã mới ở các huyện Thốt Nốt, Châu Thành, Vĩnh Châu, Long Mỹ thuộc tỉnh Hậu Giang như sau:

1. Huyện Thốt Nốt:

Chia xã Thạnh An thành hai xã lấy tên là xã Thạch An và xã Thạch Thắng (1).

2. Huyện Châu Thành:

a. Chia xã Phú Hữu thành ba xã lấy tên là xã Phú Hữu, xã Phú Hoà và xã Phú Tân (1).

b. Chia xã Đông Phước thành ba xã lấy tên là xã Đông Phước, xã Đông Sơn và xã Đông An (1).

c. Chia xã Nhơn Nghĩa thành hai xã lấy tên là xã Nhơn Nghĩa và xã Nhơn Hoà (1).

d. Chia xã Trường Long Tây thành ba xã lấy tên là xã Trường Lộc, xã Trường Hưng và xã Trường Bình (1).

e. Chia xã Tân Hoà thành hai xã lấy tên là xã Tân Hoà và xã Tân Thuận (1).

3. Huyện Vĩnh Châu:

a. Chia xã Lai Hoà thành bốn xã lấy tên là xã Lai Hoà, xã Hoà Hải, xã Hoà Phước và xã Hoà Điền (1).

b. Chia xã Vĩnh Phước thành bảy xã lấy tên là xã Vĩnh Phước, Vĩnh Tân, Vĩnh Thành, Vĩnh Tiến, Vĩnh Bình, Vĩnh Hiệp và xã Vĩnh Tỉnh (1).

c. Chia xã Khánh Hoà thành bốn xã lấy tên là xã Khánh Hoà, Châu Khánh, Hoà Khởi và xã Hoà Đông (1).

d. Chia xã Lạc Hoà thành hai xã lây tên là xã Lạc Hoà và xã Hoà Thanh (1).

e. Chia xã Vĩnh Châu thành bốn xã lấy tên là xã Vĩnh Châu, Vĩnh Khánh, Vĩnh Hải và xã Vĩnh Hoà (1).

4. Huyện Long Mỹ:

a. Chia xã Vị Thuỷ thành ba xã lấy tên là xã Vị Thuỷ, xã Vị Thắng và xã Vị Lợi (1).

b. Chia xã Vĩnh Tường thành ba xã lấy tên là xã Vĩnh Tường, Vĩnh Trúng và xã Vĩnh Hiếu (1).

c. Chia xã Vị Thanh thành ba xã lấy tên là xã Vị Thanh, xã Vị Xuân và xã Vị Bình (1).

d. Chia xã Long Trị thành hai xã lấy tên là xã Long Trị và xã Long Tân (1).

e. Chia xã Xà Phiên thành hai xã lấy tên là xã Xà Phiên và xã Tân Thành (1).

g. Chia xã Lương Tâm thành hai xã lấy tên là xã Lương Tâm và xã Lương Nghĩa (1).

Điều 2: Đồng chí chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

(1) Không in địa giới cụ thể của các xã.

 

Đặng Thi

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 70-HDBT, QUYET DINH 70-HDBT 1981, HOI DONG BO TRUONG, CHIA XA, TINH HAU GIANG, THANH LAP XA, BO MAY HANH CHINH