06/05/1963 | 3485 Lượt xem |

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 69-NV

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 1963

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁT NHẬP THÔN LA-GIÁN THUỘC XÃ HÒA-THUẬN, HUYỆN TÙNG-THIỆN VÀO XÃ CÔ-ĐÔNG CÙNG HUYỆN TRONG TỈNH SƠN-TÂY

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 130-CP ngày 29-9-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 56-CP ngày 24-4-1963 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Bộ Nội vụ phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban hành chính tỉnh Sơn-tây;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay phê chuẩn việc sát nhập thôn La-gián thuộc xã Hòa-thuận huyện Tùng-thiện vào xã Cô-đông cùng huyện.

Điều 2. – Ủy ban hành chính tỉnh Sơn-tây, ông Vụ trưởng Vụ chính quyền địa phương của Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Lê Tất Đắc

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 69-NV, QUYET DINH 69-NV, BO NOI VU, SAT NHAP, THON LA GIAN, HUYEN TUNG THIEN, XA CO DONG, BO MAY HANH CHINH