07/12/1968 | 3471 Lượt xem |

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 677-NV

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 1968

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ CHUẨN VIỆC THÀNH LẬP MỘT THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG THUỘC TỈNH HÀ TĨNH

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 130-CP ngày 29-09-1961 và các quyết định bổ sung của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 56-CP ngày 24-04-1963 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Bộ Nội vụ phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban hành chính tỉnh Hà Tĩnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việc thành lập thị trấn nông trường Thạch Ngọc trực thuộc huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Ủy ban hành chính tỉnh Hà Tĩnh, các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ chính quyền địa phương Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Tô Quang Đẩu

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 677-NV, QUYET DINH 677-NV 1968, BO NOI VU, THI TRAN NONG TRUONG, TINH HA TINH, THANH LAP, BO MAY HANH CHINH