12/11/1994 | 5051 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 669-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG RANH GIỚI HÀNH CHÍNH GIỮA HAI TỈNH KIÊN GIANG VÀ AN GIANG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Đất đai được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX thông qua ngày 14 tháng 7 năm 1993;
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đường ranh giới hành chính giữa hai tỉnh Kiên Giang và An Giang tại khu vực kinh tế mới Vĩnh Gia - Cô Tô có điểm xuất phát được xác định từ cột mốc Giồng Ông Cột có toạ độ 104 độ 46'42'' kinh độ Đông và 10 độ 29'43'' vĩ độ Bắc dựa theo các địa vật cố định phát triển đến điểm giao nhau giữa kênh Ninh Phước 2 với đường Củi Giữa; từ đó dọc theo giữa kênh Ninh Phước 2 tới kênh Tri Tôn có toạ độ 105 độ 01'12'' kinh độ Đông và 10 độ 19'03'' vĩ độ Bắc.

Điều 2. Giao cho Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Tổng cục Địa chính cùng với Uỷ ban nhân dân hai tỉnh An Giang và Kiên Giang tổ chức việc xác định trên thực địa đường ranh giới nói trong Điều 1, cắm mốc giới, mô tả và lập hồ sơ địa giới hành chính giữa hai tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 364-CT ngày 6-11-1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) và báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện.

Điều 3. Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan ở Trung ương và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân hai tỉnh An Giang và Kiên Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 669-TTG, QUYET DINH 669-TTG 1994, THU TUONG CHINH PHU, DUONG RANH GIOI HANH CHINH, TINH KIEN GIANG, TINH AN GIANG, BO MAY HANH CHINH