23/12/2010 | 4139 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6330/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP, THẨM ĐỊNH, TRÌNH DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CẤP HUYỆN VÀ ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2010-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 491/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 và Quyết định số 800/2010/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới và phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.
Căn cứ Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 21/4/2010 của HĐND Thành phố phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới Hà Nội giai đoạn 2010-2020.
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 258/TTr-SNN-CCPTNT ngày 15/12/2010 về việc ban hành Quyết định Quy định trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2010-2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới cấp huyện, Đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2010-2020, Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực Thành ủy, HĐND;
- Đồng chí Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo TP;
- Đồng chí Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- CVP, PVP Nguyễn Ngọc Sơn;
- Lưu VT, NN (Túy 2b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Duy Hùng

 

QUY ĐỊNH

VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG “NÔNG THÔN MỚI” CẤP HUYỆN VÀ ĐỀ ÁN XÂY DỰNG “NÔNG THÔN MỚI” CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2010-2020, TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6330/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về trình tự, thủ tục lập, thẩm định và thẩm quyền phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới cấp huyện, Đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2010-2020.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1) Các huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2) Các xã thuộc khu vực ngoại thành

Điều 3. Nguyên tắc xây dựng đề án

1) Đánh giá đúng thực trạng, bản sát 19 tiêu chí của Trung ương để xây dựng. Xây dựng đề án ở tất cả các xã trên địa bàn, đảm bảo vừa chỉ đạo điểm, vừa triển khai điện, quan tâm đồng bộ tất cả mọi lĩnh vực; chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, kết cấu hạ tầng, an ninh quốc phòng.

2) Các nội dung của đề án phải được nhân dân bàn bạc, thảo luận công khai, dân chủ để thống nhất và quyết định.

3) Xây dựng nông thôn mới phải dựa trên tinh thần phát huy nội lực của cộng đồng, ý chí tự lực, tự cường của nhân dân là chính, có sự hỗ trợ của nhà nước, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, sự tham gia của các doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Chương 2.

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP, PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN

Điều 4. Trình tự lập Đề án cấp huyện

1) Thu thập, tổng hợp số liệu hiện trạng chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, cơ sở hạ tầng nông thôn, UBND huyện giao cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện thực hiện:

- Tổng hợp số liệu đang quản lý từ các Phòng, Ban chuyên môn của huyện về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, cơ sở hạ tầng, an ninh, quốc phòng. Trên cơ sở đó, dự thảo Đề án xây dựng nông thôn mới của huyện.

- Tổng hợp số liệu các xã báo cáo thực trạng về nông thôn.

Trên cơ sở số liệu của huyện, số liệu báo cáo của các xã, so sánh chỉnh lý, điều chỉnh, đảm bảo đề án có tính khả thi, phù hợp với các xã.

2) Tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý bản dự thảo đề án:

- Sau khi dự thảo xong đề án, UBND huyện tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý của các Phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện.

- Sau khi tiếp thu ý kiến tham gia góp ý của các Phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, hoàn chỉnh đề án: UBND huyện báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy.

3) Báo cáo xin ý kiến Thành phố:

- UBND huyện báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố làm đầu mối lấy ý kiến các Sở ngành liên quan.

- Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, tham mưu cho UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo (bằng văn bản) về một số nội dung cơ bản của đề án, làm cơ sở cho UBND huyện báo cáo HĐND huyện.

4) Báo cáo HĐND huyện: Trên cơ sở ý kiến của Thành phố, UBND huyện trình HĐND huyện thông qua và ra Nghị quyết của HĐND huyện về xây dựng nông thôn mới của huyện.

5) Phê duyệt đề án: Sau khi HĐND huyện ra Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới của huyện, UBND huyện ra Quyết định phê duyệt và xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện đề án theo quy định.

Điều 5. Trình tự lập, phê duyệt Đề án cấp xã

1) Triển khai công tác xây dựng nông thôn mới: Đảng ủy chỉ đạo UBND xã, Ban Quản lý dự án xây dựng nông thôn mới xã báo cáo Đảng bộ, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân trong xã Chương trình, Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã.

2) Tổ chức khảo sát đánh giá thực trạng về nông thôn: Các xã tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng về nông thôn của xã mình theo 19 tiêu chí Trung ương quy định để xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới của xã.

3) Lấy ý kiến góp ý dự thảo đề án: Sau khi xây dựng đề án (dự thảo). UBND xã tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã. Trên cơ sở đó tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn chỉnh đề án.

4) Thẩm định đề án: UBND, Ban Quản lý Dự án xã báo cáo Hội đồng thẩm định huyện, các Phòng, ban chức năng chuyên môn của huyện thẩm định đề án. Sau đó tiếp thu chỉnh sửa, hoàn chỉnh đề án.

5) Phê duyệt đề án: Trên cơ sở Tờ trình của Ban Quản lý dự án và UBND xã; Báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định huyện, Tờ trình của phòng Kinh tế huyện, UBND huyện ra Quyết định phê duyệt đề án.

Điều 6. Thủ tục phê duyệt đề án

1) Thủ tục phê duyệt Đề án cấp huyện:

- Báo cáo Thẩm định của Hội đồng thẩm định cấp huyện.

- Tờ trình của Phòng Kinh tế huyện.

- Tờ trình của UBND huyện trình HĐND huyện thông qua.

- Nghị quyết của HĐND huyện về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới của huyện giai đoạn 2010-2020.

- Văn bản của UBND Thành phố về việc thống nhất thỏa thuận các nội dung cơ bản của đề án.

- Nội dung Đề án đã được chỉnh sửa hoàn chỉnh theo ý kiến góp ý của các cấp, các ngành liên quan.

- Các tài liệu khác có liên quan.

2) Thủ tục phê duyệt Đề án cấp xã:

- Tờ trình của Ban Quản lý Dự án xây dựng nông thôn mới cấp xã

- Tờ trình của UBND xã.

- Báo cáo kết quả thẩm định đề án của Hội đồng thẩm định huyện.

- Tờ trình của phòng Kinh tế huyện.

- Báo cáo tóm tắt đề án.

- Nội dung chi tiết Đề án đã được chỉnh sửa, hoàn thiện theo ý kiến góp ý của các cấp, các ngành có liên quan và ý kiến góp ý của nhân dân trong xã.

- Các tài liệu khác có liên quan.

Điều 7. Thời gian giải quyết hồ sơ

1) Đề án cấp huyện (UBND huyện báo cáo xin ý kiến UBND Thành phố qua Sở Nông nghiệp và PTNT):

- Thời gian các Sở ngành nghiên cứu trả lời: Sau khi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Tờ trình và hồ sơ Đề án của huyện, Sở Nông nghiệp và PTNT gửi phiếu lấy ý kiến của các đơn vị. Trong thời hạn 15 ngày (ngày làm việc), các Sở ngành liên quan phải gửi Sở Nông nghiệp và PTNT ý kiến của mình. Sau 5 ngày (ngày làm việc) Sở Nông nghiệp và PTNT  phải tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

- Thời gian UBND Thành phố trả lời UBND huyện: Sau khi nhận được Báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, trong thời hạn 5 ngày (ngày làm việc), UBND Thành phố có văn bản trả lời UBND huyện.

2) Đối với Đề án cấp xã:

- Thời gian thẩm định đề án: Đề án cấp xã gửi về phòng Kinh tế (cơ quan Thường trực xây dựng nông thôn mới cấp huyện). Sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong thời hạn 15 ngày (ngày làm việc), Hội đồng thẩm định huyện và phòng Kinh tế huyện phải trả lời UBND xã kết quả thẩm định đề án.

- Thời gian phê duyệt Đề án: Sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong thời gian 5 ngày (ngày làm việc), UBND huyện phải phê duyệt đề án cấp xã.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Các Sở, ngành Thành phố

1) Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, các Sở ngành có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, giúp đỡ, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ngành mình theo dõi.

2) Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo của Thành phố có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp tình hình thực hiện của các địa phương, đề xuất báo cáo Ban Chỉ đạo và UBND Thành phố.

Điều 9. Cấp huyện

1) Huyện ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới cấp huyện giai đoạn 2010-2020.

2) Hội đồng nhân dân huyện ra Nghị quyết phê chuẩn đề án chung của huyện

3) Thành lập ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện.

4) Thành lập Hội đồng Thẩm định huyện tổ chức thực hiện thẩm định Đề án xây dựng nông thôn mới của các xã.

5) Thành lập Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo và Hội đồng thẩm định huyện

6) UBND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới của huyện.

7) Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới.

Điều 10. Cấp xã:

1) Đảng ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề xây dựng nông thôn mới.

2) Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã.

3) Thành lập Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã.

4) Thành lập các tiểu ban xây dựng nông thôn mới của các thôn, bản.

5) Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện đề án được duyệt.

6) Tổ chức tuyên truyền, học tập tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã để thực hiện Đề án được duyệt.

Điều 11. Chế độ thông tin báo cáo

1) Cấp xã: Hàng tháng (ngày 20/tháng) UBND xã báo cáo UBND huyện tiến độ triển khai thực hiện đề án để huyện tổng hợp chung báo cáo UBND Thành phố.

2) Cấp huyện: Hàng tháng (ngày 25/tháng) UBND huyện phải báo cáo tiến độ về UBND Thành phố (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) để Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp chung báo cáo Thành phố vào ngày 30/tháng.

Trong quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn vướng mắc báo cáo UBND Thành phố xem xét chỉ đạo (qua Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp chung).

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 6330/QD-UBND, QUYET DINH 6330, THANH PHO HA NOI, QUY HOACH XAY DUNG NONG THON MOI, VAN HOA- XA HOI