10/09/1981 | 5177 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 62-HĐBT

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 62 - HĐBT NGÀY 10-9-1981 VỀ VIỆC THÀNH LẬP MỘT SỐ PHƯỜNG VÀ XÃ MỚI THUỘC THỊ XÃ SA ĐÉC, TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4/7/1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giải thể các xã để thành lập các phường và xã thuộc thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp như sau:

a. Giải thể các xã Vĩnh Phước, Tân Quý Đông, Tân Quý Tây, Tân Hưng, Tân Phú Đông.

b. Thành lập các phường và xã sau đây:

1. Thành lập phường I gồm có 4 khóm: khóm 1, khóm 2, khóm 3 và khóm 4 (trước đây gọi là các ấp Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thuận, Vĩnh Thới và Tân Bình) (1).

2. Thành lập phường II gồm có 3 khóm: khóm 1, khóm 2 và khóm 3 (trước đây gọi là ấp Hoà Khánh, Phú Mỹ và một phần của ấp Phú Thuận) (1).

3. Thành lập phường III gồm có 3 khóm: khóm 1, khóm 2 và khóm 3 (trước đây gọi là ấp Tân Long) (1).

4. Thành lập phường IV gồm có 2 khóm: khóm 1 và khóm 2 (trước đây gọi là ấp Tân Hưng và ấp An Thuận) (1).

5. Thành lập xã Tân Quý Tây gồm có các ấp Tân Hoà, Tân An và một phần của xã Vĩnh Phước cũ (1).

6. Thành lập xã Tân Phú Đông gồm có các ấp Phú Long, Phú Thuận và Phú Hoà (1).

7. Thành lập xã Tân Quý Đông gồm có các ấp Tân Mỹ I, Tân Mỹ II và ấp Sa Thiên (1).

Điều 2: Đồng chí chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp có trách nhiệm thi hành quyết định này.

(1) Không in địa giới cụ thể của các xã.

 

Đặng Thi

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 62-HDBT, QUYET DINH 62-HDBT 1981, HOI DONG BO TRUONG, THI XA SA DEC, THANH LAP XA, TINH DONG THAP, THANH LAP PHUONG, BO MAY HANH CHINH