04/11/2011 | 1938 Lượt xem |

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 61/2011/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MIỄN THU PHÍ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí-lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 80/2010/QĐ-TTg ngày 09/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về miễn phí xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC và Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Văn bản số 96/HĐND-TT ngày 07/3/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thống nhất miễn thu phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 2113/TTr-STC ngày 28 tháng 10 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn thu phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Giao sở Tài chính, Cục Thuế hướng dẫn các đơn vị và các địa phương triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành trong tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định./-

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- VP và các Ban HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN, các đoàn thể cấp tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh;
- Báo Lâm Đồng;
- Như Điều 5;
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra);
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 61/2011/QD-UBND, QUYET DINH 61, TINH LAM DONG, MIEN THU PHI XAY DUNG, THUE - PHI - LE PHI, XAY DUNG- DO THI