08/08/2008 | 3873 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 5846/QĐ-UBND

Bình Thạnh, ngày 08 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - QUẬN BÌNH THẠNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện;   
Căn cứ Hướng dẫn số 441/HD-SNV ngày 27 tháng 5 năm 2008 của Sở Nội vụ việc thực hiện Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận Bình Thạnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh.

Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thủy văn; đo đạc, bản đồ; vệ sinh môi trường, rác thải.

Phòng Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thạnh được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành.

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thạnh có Trưởng phòng phụ trách chung và có từ hai đến ba Phó Trưởng phòng giúp việc theo quy định.

Biên chế của Phòng Tài nguyên và Môi trường được giao căn cứ vào nhiệm vụ được phân công theo chỉ tiêu biên chế chung của quận và thực hiện theo cơ chế khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính của quận.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 1211/2005/QĐ-UB ngày 29 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về việc thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân quận và Thủ trưởng đơn vị có liên quan, các Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 5846/QD-UBND, QUYET DINH 5846, THANH PHO HO CHI MINH, PHONG TAI NGUYEN VA MOI TRUONG, THANH LAP PHONG TAI NGUYEN MOI TRUONG, QUAN BINH THANH, BO MAY HANH CHINH, TAI NGUYEN- MOI TRUONG